444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları


T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Ekim Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri


Belediye Meclisimizin 02/10/2015 ve 07/10/2015 tarihli Ekim ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Belediye Meclisinin 2015 yılı Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 132= Verilen önergenin gündemin 16. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- KARAR NO: 133= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak mülkiyet (tasarruf) haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut alanına çevrilmesini, Belediye mülkiyetindeki eş değer bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenerek kamulaştırılması konularında Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 134= Arapsuyu Mahallesi 5337 ada 08 ve 09 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- KARAR NO: 135= Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2003/849, K:2005/910 sayılı kararı ile iptal edilen Arapsuyu 3802 ada 18 nolu parsel için yeniden hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- KARAR NO: 136= Liman Mahallesi 6878 ada 03 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle ret edilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7- KARAR NO: 137= Arapsuyu Mahallesi 3823 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- KARAR NO: 138= Arapsuyu Mahallesi 3826 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- KARAR NO: 139= Üyesi bulunduğumuz Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) tarafından planlanan yurtiçi ve yurtdışı turizm fuarlarına ya da Belediyemizin kardeş şehir ilişkileri ile yurtdışında yapılacak tetkik, inceleme, seminer gibi programlara Belediye Başkanımızın katılması, görevlendirilecek meclis üyeleri ile personellerin belirlenmesinde Belediye Başkanımıza yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- KARAR NO: 140= Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi 1657 nolu parsel üzerinde bulunan fırının projelendirerek tadilatının yapılması ve kira bedeli karşılığında 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenimize yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- KARAR NO: 141= Belediyemize ait modelleri eski olması sebebiyle araç bakım, onarım maliyetleri ve yakıt tüketimleri fazla olan 7 adet binek otonun diğer kurum ve kuruluşlar ile belediyelere bedelsiz hibe edilmesinin görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- KARAR NO: 142= Belediye Başkanlığımızın 2016 yılı İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- KARAR NO: 143= Belediyemizin 2016 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- KARAR NO: 144= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; Belediye mülkiyetinde eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi veya idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması, rayiç bedelinin tespit edilerek nakdi ödenmesi, imar planı değişikliği ile faydalı alan (konut veya ticaret alanı) verilmesi veya imar planında değişiklik yapılması sureti ile taşınmazın kamu alanından çıkarılması konularında, Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15- KARAR NO: 145= Bahtılı Mahallesi 20444 ada 05 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikli teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği kabul edilmiştir.

16- KARAR NO: 146= Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 3285 parselde uygulama projesine uygun olarak yapılacak olan kültür tesisinin cemevi olarak kurulması ve ismine de “Konyaaltı Cem Evi” verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

17- KARAR NO: 147= Belediye Başkanlığımızın 2016 yılı İdare Performans Programı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

18- KARAR NO: 148= Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/10/2015 gün ve 26 nolu raporu, Belediyemizin 2016 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2016 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri; oy birliği ile kabul edilmiştir.

19- KARAR NO: 149= Belediyemize ait 07 ZR 005, 07 HE 975, 07 BUG 50, 07 BUG 57, 07 CNL 14, 07 BUG 43 ve 07 KV 354 plakalı araçların talep eden belediyelere ve kamu kurumlarına bedelsiz hibe edilmesine, hibe işlemlerinde Belediye Başkanımıza yetki verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.