Gündem
Meclis > Gündem

4.07.2024 Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Temmuz Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   4.07.2024
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

           

                                                                                                                     

    5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2024 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04.07.2024 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

        

 

Cem KOTAN

Belediye Başkanı

            G Ü N D E M                           :       

              1) Açılış ve yoklama.

                  2) Belediyemiz Meclisinin 06/06/2024 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


 3) 
Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/06/2024 tarih ve 1099 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu raporu.  (96. Grup)


 4) 5
393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine ilişkin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 28/06/2024 tarih ve 115 sayılı yazısı.


 5) 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, Etüd Proje Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği Taslağının görüşülmesine ilişkin, Etüd Proje Müdürlüğünün 28/06/2024 tarih ve 61 sayılı yazısı.

                6) Belediyemizin hissedar olarak maliki bulunduğu parsellerdeki hisselerinin, parsellerdeki diğer hissedarlara bedel takdiri yapılmak sureti ile satış taleplerini karşılamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/06/2024 tarih ve 1097 sayılı yazısı.


7) 
Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Hurma Mahallesi 564 m² yüzölçümlü 8802 ada 2 parseldeki tam hissenin, Hurma Mahallesi 2.188 m² yüzölçümlü 20092 ada 1 parseldeki 1.127 m² hissenin, Hurma Mahallesi 744 m² yüzölçümlü 12119 ada 5 parseldeki 400 m² hissenin Belediyemiz yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak ve Belediyemizin asfalt, park, altyapı vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/06/2024 tarih ve 1096 sayılı yazısı.


8) 
02 Haziran 2024 tarih ve 32564 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Belediyemiz C13 gurubundan C12 düşmüş olup, yeniden düzenlenen I Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ile V Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14/06/2024 tarih ve 1048 sayılı yazısı.


9) 
2024 yılı Bütçe Kararnamemizin 13.maddesinde "Belediyenin mülkiyetinde bulunan tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile kira alacakları, diğer tüm alacakları ve bankalardaki tüm mevduatları kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olup, haciz edilemezler." denilmekte olup; Belediyemize ait ekte bulunan kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olan taşınırların haciz edilemeyeceği hususuna ilişkin karar alınmasının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/06/2024 tarih ve 2548 sayılı yazısı.


10) 
Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6462 ve 5699 Adalar arası ‘Park Alanının’  ‘Rekreasyon Alanına’ dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/06/2024 tarih ve 1098 sayılı yazısı.


11) 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan (Arapsuyu Mahallesi tapulamasında) Pınarbaşı Mahallesi 4039 ada 4,8 parseller, 21449 ada 2 parselin bir kısmı, Toros Mahallesinde 4123 ada 8 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/06/2024 tarih ve 1070 sayılı yazısı.


12) 
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Uncalı Mahallesi, 20258 ada 2 ve 4 parseller, 20259 ada 2 ve 3 sayılı parsellere yönelik onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin, Antalya 4. İdare Mahkemesinin E,2023/953 K,2024/547 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/06/2024 tarih ve 1071 sayılı yazısı.6.06.2024 Haziran Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Haziran Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.06.2024 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

           

                                                                                                                     

    5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2024 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.06.2024 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

        

 

Cem KOTAN

  Belediye Başkanı

            G Ü N D E M                           :       

              1) Açılış ve yoklama.

                  2) Belediyemiz Meclisinin 02/05/2024 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


 3) 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/05/2024 tarih ve 922 sayılı yazısı.


 4) 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 1062 sayılı yazısı.


 5) 
Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 835 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.  (95. Grup)

               6) Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, 9934 ada 3 parselin yürürlükteki imar planında “Emniyet Tesis Alanı”, “Polis Karakolu” olarak ayrıldığı, hukuki yönden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli güncellemelerin yapılarak imar planlarında serbest bırakılması ve gerekli imar planı değişikliği yapılmasına yönelik talebinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 833 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.

7) 
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin Antalya İli Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parselde bulunan “PTT Alanı” kararının kaldırılmasına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nin 04.03.2022 tarih ve E:2021/1272 K:2022/485 sayılı kararının uygulanması, alanın kamusal hizmet alanı fonksiyonunun devam ettirilerek “PTT Alanı” ibaresinin kaldırılmasına yönelik talebinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 831 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.

8) 
Antalya İli Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, 9964 ada, 2 parselde Antalya 1. İdare Mahkemesinin 26.10.2023 tarih ve E.2023/1213, K.2023/1746 sayılı kararının uygulanmasına yönelik kanunun görüşülerek karara bağlanmasını isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 832 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.

9) 
Antalya İli Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi, 179 ada, 1 parselde Antalya 2. İdare Mahkemesinin 18/12/2023 tarih E.2023/1207, K.2023/1696 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülerek karara bağlanmasını isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 829 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.

10) 
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi, 179 ve 180 ada ile yakın çevresine yönelik ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 830 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonu raporu.

11) 
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi, 179 ada 1 parsele yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesinin E.2022/800, K.2022/1226 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülerek karara bağlanmasını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 828 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

12) 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Hurma Mahallesi 8802 ada 2 parsel ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 834 sayılı yazısı.

13) 
2024 yılı Bütçe Kararnamemizin 13.maddesinde "Belediyenin mülkiyetinde bulunan tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile kira alacakları, diğer tüm alacakları ve bankalardaki tüm mevduatları kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olup, haciz edilemezler." denilmekte olup; Belediyemize ait ekli listede bulunan banka hesaplarımızın kamu hizmetlerine tahsis edilmiş ve banka mevduatlarının haciz edilemeyeceğine ilişkin karar alınmasının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/05/2024 tarih ve 2362 sayılı yazısı.

14) 
Belediyemiz 2024 Yılı Gelir Tarifesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü gelir kalemlerinden bazı ücretler için güncelleme yapma ve yeni gelir kalemlerinin açılması ihtiyacı doğması nedeniyle 2024 Yılı Gelir Tarifesinin güncellemesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/05/2024 tarih ve 2363 sayılı yazısı.

15)
 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 28. maddesi (7) bendi, 42. maddesi (1) bendi, 57. maddesi 9 bendinin (ç) fıkrası ve 66. maddelerindeki esaslara dayanılarak revize edilen Estetik Komisyonu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge taslağının görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/05/2024 tarih ve 3031 sayılı yazısı.

16) 
Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2024 tarih ve 827 sayılı yazısı.

2.05.2024 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mayıs Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.05.2024 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                        

                                     

 

    5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2024 yılı Mayıs ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.05.2024 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

   

 

Cem KOTAN

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                           :

 

1)                          Açılış ve yoklama.

 

2)       Belediyemiz Meclisinin 09/04/2024 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)       Belediye Meclisimizin 05.01.2023 gün ve 02 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2023 gün ve 209 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan Otopark Alanı'nın "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi ve plan hükümleri eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/04/2024 tarih ve 2353 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.

 

 

4)       22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin, görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/04/2024 tarih ve 707 sayılı yazısı.

 

5)       22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince; Belediye Norm Kadromuzun Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 4. Derece Kimyager kadrosunun görev ihtiyacı nedeniyle 3. Derece Çözümleyici kadrosu olarak ihdas edilmesinin görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/04/2024 tarih ve 708 sayılı yazısı.

 

6)       4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Cem KOTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/04/2024 tarih ve 709 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 

7)       Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi 20464 ada 20 parselde (eski 1657 parsel) bulunan mevcut fırının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca 10 yıl süreye kadar kiraya verilebilmesi için Encüme yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2024 tarih ve 474 sayılı yazısı.

 

8)       Belediyemizin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak seçildiği anonim ve limited şirketlerde, belediyenin organ üyesi olarak tescil edilirken belediye adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisinin belirlenmesinde ve yine belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları şirketlerde belediye ve bağlı kuruluşunun tüzel kişiliğini temsilen genel kurula katılacak temsilcinin belirlenmesi yetkisinin Meclis adına yetkili kişi veya kişileri belirlemek üzere Belediye Başkanı Cem KOTAN’a verilmesinin görüşülmesini isteyen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 26/04/2024 tarih ve 59 sayılı yazısı.

 

9)       Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2023 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/04/2024 tarih ve 1928 sayılı yazısı.

 

10)   Belediyemizin 2024 yılı Bütçesinin bazı gelir kalemleri, ücretlerine, artan maliyetler ve tedarik ihtiyacının karşılanabilmesi için 2024 Yılı Gelir Tarifesinin güncellemesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2024 tarih ve 1933 sayılı yazısı.

 

11)   Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 22 parselin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/04/2024 tarih ve 2354 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.04.2024 Nisan Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Nisan Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   9.04.2024 11:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizin ilk toplantısının, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 09/04/2024 Salı günü saat 11.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılmıştır.

 

 

Cem KOTAN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

1)     Açılış ve yoklama.

 

2)     Belediyemiz Meclisi’nin 2024 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)     5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından 2 yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyenin seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/04/2024 tarih ve 193 sayılı yazısı.

 

4)     5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/04/2024 tarih ve 195 sayılı yazısı.

 

5)     5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/04/2024 tarih ve 196 sayılı yazısı.

 

6)     5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin çalışmalarına yardımcı olması amacıyla, başkaca ihtisas komisyonları oluşturulup oluşturulamayacağı; oluşturulması halinde 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/04/2024 tarih ve 197 sayılı yazısı.

 

7)     5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Tüzüğünün 7. maddesi gereğince; bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerimiz arasından gizli oyla 3 asil, 2 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/04/2024 tarih ve 192 sayılı yazısı. 

 

8)     5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Akdeniz Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10. ve 13. maddeleri uyarınca; bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Meclisimizce gizli oyla 3 asil, 2 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/04/2024 tarih ve 191 sayılı yazısı.

 

9)     Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Tüzüğünün 13. maddesi uyarınca, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 asil, 2 yedek üyenin seçilmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05/04/2024 tarih ve 194 sayılı yazısı.

 

10) 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Cem KOTAN’a İller Bankası, resmi ve özel. bankalardan faiz hariç nakit 86.000.000,00.-TL (SeksenaltımilyonTürklirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisinin görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/04/2024 tarih ve 1846 sayılı yazısı.

 

11) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2023 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/03/2024 tarih ve 1795 sayılı yazısı.

 

12) Belediyemizin 2023 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/03/2024 tarih ve 1796 sayılı yazısı.

 

 

1.03.2024 Mart Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mart Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.03.2024 14:30
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/03/2024 Tarihli

Mart Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: 1. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN,  Özgür ERDOĞAN, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU,  Abdurrahman YILMAZ, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK, Sadullah COŞKUN ve Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU’nun hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Ali POLAT, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

Belediyemiz Meclisinin 01/02/2024 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetleri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. KARAR NO: 21 = Belediyemiz ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT)  arasında; Bölgemizde ve Ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında ortak hareket kabiliyeti sağlamak, ortaklaşa her türlü eğitim, seminer ve tatbikatlar düzenlemek, afet farkındalığı oluşturmak amacıyla ilkyardım, bilim ve spor konularında etkinlikler, sergiler, açık oturumlar, dinletiler, slayt, film gösterimi düzenlemesi faaliyetlerine yönelik olarak ortak Yerel/AB projelerini hazırlamak ve gerçekleştirebilmek için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Şahin ASLAN'a yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 2. KARAR NO: 22 = 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediye Meclisimizin 02/11/2023 tarih ve 142 sayılı kararı ile kabul edilen Afet İşleri Müdürlüğünün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca gündeme alındığı şekliyle; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 23 = 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Belediye Norm Kadromuzun Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan, 1. Derece Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun görev ihtiyacı nedeniyle 3. Derece Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu olarak ihdas edilmesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 24 = 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 70.000.000,00.-TL.(YetmişmilyonTürklirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.


   
 5. KARAR NO: 25 = Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi, 9934 ada 3 parselin imar planında “Emniyet Tesis Alanı”, “Polis Karakolu” olarak ayrıldığı, taşınmazın tapu kaydında vatandaş adına kayıtlı olduğunun tespit edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğünün bahse konu taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufu bulunmadığı, kamulaştırılmasının düşünülmediği, söz konusu taşınmaz ile ilgili hukuki yönden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli güncellemelerin yapılarak imar planlarında serbest bırakılması ve gerekli imar planı  değişikliği yapılmasına yönelik talebin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 26 = Antalya İli Konyaaltı ilçesi, Geyikbayırı Mahallesi, 180 ada 3 parselde bulunan “PTT Alanı” kararının kaldırılmasına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nin 04.03.2022 tarih ve E:2021/1272 K:2022/485 sayılı kararının uygulanması, alanın kamusal hizmet alanı fonksiyonunun devam ettirilerek “PTT Alanı” ibaresinin kaldırılmasına yönelik talebin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 27 = Antalya İli Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi, 179 ada, 1 parselde Antalya 2. İdare Mahkemesinin 18/12/2023 tarih E.2023/1207, K.2023/1696 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 28 = Antalya İli Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, 9964 ada, 2 parselde Antalya 1. İdare Mahkemesinin 26.10.2023 tarih ve E.2023/1213, K.2023/1746 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 29 = 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri ve diğer yasal mevzuatlar gereğince; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, rayiç bedellerinin tespit edilerek bedellerinin ödenmesi ve diğer uzlaşma yollarının uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.(95. Grup)

 

HAZİRUN: 2. OTURUM: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT,  Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN,  Özgür ERDOĞAN, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU,  Abdurrahman YILMAZ, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK, Sadullah COŞKUN ve Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU’nun hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Ali POLAT, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Erkan ÖZTUNÇ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Mustafa TAŞBAŞ ve Hayri KÖSE’nin toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 

 1. KARAR NO: 30 = 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 70.000.000,00.-TL.(YetmişmilyonTürklirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ ve Mahmut AHI’nın  çekimser oylarına karşın, MHP gurubundan Sadullah COŞKUN ve Kazım BUYRUK’un, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Mustafa ÇOLAK’ın, Demokrat Parti grubundan Hasan HÜSEYİN ATAŞOĞLU’nun ve CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Büşra ÖZDEMİR, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ali Kemal KURTOĞLU ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla (19 Kabul, 2 Çekimser) toplantıya katılanların oy çokluğuyla (meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile) kabul edilmiştir.

1.02.2024 Şubat Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Şubat Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.02.2024 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                 

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2024 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.02.2024 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

Semih ESEN

    Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 04/01/2024 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/01/2024 tarih ve 527 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.  (94. Grup)
 4. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20155 ada 02 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2022/209657 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik vatandaşımızın uzlaşma talebinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün 26/01/2024 tarih ve  365 sayılı yazısı ile ekli  Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu raporu.
 5. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20155 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2022/209654 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik vatandaşımızın uzlaşma talebinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün 26/01/2024 tarih ve 364 sayılı yazısı ile ekli  Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu raporu.
 6. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6479 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2021/42598 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine ve dosyanın kapatılması karşılığında, taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik SS Madenciler Akdeniz Toplu Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu yetkililerinin uzlaşma taleplerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün 26/01/2024 tarih ve 362 sayılı yazısı ile ekli  Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu raporu.
 7. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6480 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2021/42600 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine ve dosyanın kapatılması karşılığında, taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik SS Madenciler Akdeniz Toplu Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu yetkililerinin uzlaşma taleplerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün 26/01/2024 tarih ve 363 sayılı yazısı ile ekli  Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu raporu.
 8. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı  İlçe Tarım  ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 23/01/2024 tarih ve 23 sayılı yazısı.
 9. 2024 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 131.000.000,00.-TL.(Yüzotuzbirmilyon)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisinin görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/01/2024 tarih ve 373 sayılı yazısı.

 

4.01.2024 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ocak Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   4.01.2024 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2024 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04.01.2024 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

              

Semih ESEN

    Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/12/2023 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce; Belediyemizin 2022 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 890 sayılı yazısı.
 4. İdaremizin, 2022 yılı Sayıştay Denetimi sonucunda düzenlenen “2022 Yılı Denetim Raporu” hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesinde yer alan “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur” hükmü uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21/12/2023 tarih ve 1980 sayılı yazısı.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2023 tarih ve 6942 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.  (93. Grup)
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:231 (Liman Mahallesi 21828 ada 1 parsel) adresinde bulunan mevcut yapının 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/12/2023 tarih ve 1391 sayılı yazısı.
 7. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2024 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2023 tarih ve 1892 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 6 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2023 tarih ve 1893 sayılı yazısı.
 9. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2024 yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere, 01/01/2024 tarihinden itibaren 2024 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2023 tarih ve 1894 sayılı yazısı.

 

 

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) bendi ile ek fıkrası  uyarınca Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 26/12/2023 tarih ve 330 sayılı yazısı.
 2. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2023 tarih ve 6943 sayılı yazısı. (94. Grup)

1.12.2023 Aralık Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Aralık Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.12.2023 14:30
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

              

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                   

 

                                                       

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.12.2023 Cuma günü saat 14.30’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 

  Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/11/2023 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 6189 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.  (92. Grup)
 4. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda İlçemizde Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin verimli, kaliteli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, İlçemizin muhtelif noktalarında bulunan parklarda Aile Sağlığı Merkezlerinin yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne muvafakat verilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 6188 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 5. Belediye Meclisimizin 05/08/2021 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup, revize edilen Yönetmelik Taslağı’nın görüşülmesini isteyen  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 1659 sayılı yazısı.
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2023 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 1692 sayılı yazısı.
 7. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kaynak sularından 'Kaynak Suyu Harcı' alınması gerektiğinden, 2024 yılı gelir tarifemizde ilgili düzenleme yapılmış olup,  Belediye Gelirleri Kanunu'nun 63. maddesine göre kaynak suyu kaplarında kullanılacak olan özel işaretin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 1693 sayılı yazısı.
 8. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20155 ada 02 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2022/209657 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik vatandaşımızın uzlaşma talebinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 2861 sayılı yazısı.
 9. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20155 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2022/209654 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine muvafakat edilmesi ve ödenmesi şartıyla taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik vatandaşımızın uzlaşma talebinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 2862 sayılı yazısı.
 10. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6479 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2021/42598 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine ve dosyanın kapatılması karşılığında, taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik SS Madenciler Akdeniz Toplu Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu yetkililerinin uzlaşma taleplerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 2863 sayılı yazısı.
 11. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 6480 ada 01 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Antalya Genel İcra Müdürlüğünün 2021/42600 sayılı dosyasındaki meblağın ödenmesine ve dosyanın kapatılması karşılığında, taşınmazdaki hissesinin belediye lehine devir ve teslim edilmesine yönelik SS Madenciler Akdeniz Toplu Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu yetkililerinin uzlaşma taleplerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6487 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile değişik geçici 6. maddesine istinaden değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 2864 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/11/2023 tarih ve 6187 sayılı yazısı. (93. Grup)

 

 

 

 

 

2.11.2023 Kasım Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Kasım Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.11.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

              

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

                                                                              

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.11.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 

  Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 05/10/2023 ve 10/10/2023 tarihli Ekim ayı toplantısının 1. ve 2.  Birleşimine ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2023 tarih ve 5382 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.  (91. Grup)
 4. 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinin temini amacıyla, mevcut Müdürlüklere ilave olarak Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması ve kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 27/10/2023 tarih ve 1488 sayılı yazısı.
 5.  5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Afet İşleri  Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/10/2023 tarih ve 1489 sayılı yazısı.
 6. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2023 tarih ve 5383 sayılı yazısı. (92. Grup)

 

5.10.2023 Ekim Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.10.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

              

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                                                                                                                       

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.10.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

   Şevket KORKUT

  Belediye Başkan Vekili

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/09/2023 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 4783 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.  (90. Grup)
 4. Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi, 6068 ada, 1 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1279, K:2022/404 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 4785 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 5. Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Akkuyu Mahallesi, 338 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E:2021/1277, K:2022/486 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 4786 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 6. Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Siteler Mahallesi, 4248 ada 1 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1484, K:2022/406 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 4787 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 1356 sayılı yazısı.
 8. Belediye Başkanlığımızın 2024 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 1465 sayılı yazısı.
 9. Belediyemizin 2024 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 1466 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 4784 sayılı yazısı. (91. Grup)
 11. Konyaaltı Belediye Başkanlığımız ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Belediyemizce bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlere ödenecek ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesinin görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 18/09/2023 tarih ve 243 sayılı yazısı.

5.10.2023 Ekim Ayı Meclis Gündemi (2.birleşim)

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclis Gündemi (2.birleşim)
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.10.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

              

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                                     

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Ekim ayı toplantısının, 2. birleşimini aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 10.10.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 

  Şevket KORKUT

Belediye Başkanı Vekili

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediye Başkanlığımızın 2024 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09/10/2023 tarih ve 1499 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 3. Belediyemizin 2024 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09/10/2023 tarih ve 1498 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 4. Konyaaltı Belediye Başkanlığımız ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Belediyemizce bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlere ödenecek ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesinin görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 09/10/2023 tarih ve 259 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 5. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 59. maddesi uyarınca Konyaaltı Belediye Meclisimizin 03.05.2018 tarih 49 sayılı kararıyla kabul edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih, 568 sayılı kararı ile onaylanan ve halen yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliğinin görüşülmesini isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/10/2023 tarih ve 4964 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyon Raporu.

 

 

1.09.2023 Eylül Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Eylül Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.09.2023 15:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

              

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.09.2023 Cuma günü saat 15.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/08/2023 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye olarak seçilen Belediye Meclis Üyesi Demet GÜNDÜZ’ün meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, 2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere komisyon üyesi seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/08/2023 tarih ve 581 sayılı yazısı.
 4. Belediye Meclisimizin 15/09/2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenerek revize edilen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Fen İşleri Müdürlüğünün 24/08/2023 tarih ve 859 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
 5. Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3975 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 6. 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Belediye Norm Kadromuzun Teknik Hizmetler ile Sağlık Hizmetleri Sınıflarında yer alan kadrolardan ihtiyaç duyulmayanların kaldırılarak, yerine Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla ekli II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilenen kadroların ihdas edilmesi hususunun görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 1187 sayılı yazısı.
 7. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3974 sayılı yazısı. (90. Grup)
 8. Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Siteler Mahallesi, 4248 ada 1 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1484, K:2022/406 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3971 sayılı yazısı.
 9. Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Akkuyu Mahallesi, 338 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E:2021/1277, K:2022/486 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3972 sayılı yazısı.
 10. Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi, 6068 ada, 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1279, K:2022/404 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3973 sayılı yazısı.

3.08.2023 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ağustos Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.08.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

 

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                          

                                                                              

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.08.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Şevket KORKUT

Belediye Başkan Vekili

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisinin 24/07/2023 tarihli olağanüstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2023 tarih ve 3423 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (89. Grup)

 

 1. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan   2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerine ait ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/07/2023 tarih ve 1187 sayılı yazısı.

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/07/2023 tarih ve 1027 sayılı yazısı.

 

 1. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Konyaaltı Belediye Başkanlığımız arasında akdedilen Konyaaltı Kuluçka Merkezi başlıklı projeye ilişkin destek sözleşmesi kapsamında Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Antalya Teknokent  ile  ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği güçlendirilmesi ve yol planı oluşturulması çerçevesinde taraflar arasında, Teknoloji transfer ve girişimcilik faaliyetleri konusunda deneyim ve yetkinlik paylaşımı, üniversite sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetlerinin geliştirilmesi, ihtiyaca yönelik akademik ve sektörel eşleştirme, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, deneyim ve tecrübe aktarımı, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artması amacıyla, Belediyemiz ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Antalya Teknokent arasında 10 (on) yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte ve/veya ayrı ayrı tek başına Belediye Başkanımız Semih ESEN ile Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesini isteyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/07/2023 tarih ve 439 sayılı yazısı. 

24.07.2023 Temmuz Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Temmuz Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   24.07.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

 

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                         

 

 

                               

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 24.07.2023 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündemle olağanüstü toplanması kararlaştırılmıştır.

 

           

 

 Şevket KORKUT

 Belediye Başkan Vekili

 

 

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 06/07/2023 tarihli Temmuz ayı olağan toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediyemizce bu yıl 25 incisi düzenlenecek olan Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşlerine katılacak sporculara, hakem, cazgır, davulcu vb geleneksel görevlilere verilecek ödül/ücret miktarının belirlenmesinin görüşülmesine ilişkin Spor İşleri Müdürlüğünün 20.07.2023 tarih ve 187 sayılı yazısı.

 

6.07.2023 Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Temmuz Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.07.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.07.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 09/06/2023 tarihli Haziran ayı olağanüstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2023 tarih ve 2901 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (88. Gurup)
 4. Belediyemiz arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve 2023 yılı bütçe ve ekli T-1 cetveli “237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel” de bulunmayan hizmet araçlarının alınması için  T-1 cetvelinde gerekli değişikliğin yapılmasına ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/06/2023 tarih ve 1004 sayılı yazısı.
 5. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerinin artan maliyetler ve tedarik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/06/2023 tarih ve 1017 sayılı yazısı.
 6. 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Belediyemiz C13 gurubuna yükseltilmiş olup, yeniden düzenlenen I Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ile V Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22/06/2023 tarih ve 856 sayılı yazısı.
 7. Belediyemiz sınırları içerisindeki parklarımızın tarif edilebilir ve daha kolay ulaşılabilir olması için yapımı tamamlanan Sarısu Mahallesi 153-154 Sokak kesişimindeki park alanı ile  Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi-1413 Sokak kesişimindeki park alanına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) bendine göre isim verilmesine ilişkin, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.06.2023 tarih ve 214 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2023 tarih ve 2902 sayılı yazısı. (89. Gurup)

 

9.06.2023 Haziran Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Haziran Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   9.06.2023 15:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

 

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                              

                                           

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Haziran ayı olağanüstü toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 09.06.2023 Cuma günü saat 15.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/06/2023 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 2023 Yılı Gelir Tarifesine bulunan Fen İşleri Müdürlüğü “İş Makinaları ve Diğer Ücretler” başlığı altındaki ücretlerin güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/06/2023 tarih ve 917 yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyon raporu.
 4. EHF Avrupa Kupasını kazanarak ülkemize ve şehrimize getiren Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetine ödül verilmesi ve ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasını isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 05/06/2023 tarih ve 136 yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

1.06.2023 Haziran Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Haziran Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.06.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.06.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 05/05/2023 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 2366 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (87. Gurup)
 4. İlçemiz Hurma Mahallesi 8795 ada 01 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 2367 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 5. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 11 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 2368 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 16/05/2023 tarih ve 48 sayılı yazısı.
 7. Antalya ili, Konyaaltı ilçe sınırları içinde bulunan DSİ'ye ait servis yollarında meydana gelebilecek trafik kazalarına engel olmak amacıyla; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015/9 genelgeleri gereği zaruret arz etmesi halinde Belediye Meclisince "Servis yollarının kullanımı konusunda yetkilendirilmesi kararı" alınarak D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğünce değerlendirme yapılabileceğinden, DSİ'ye ait servis yollarının kullanımı konusunda protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Şevket KORKUT’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Fen İşleri Müdürlüğünün 24/05/2023 tarih ve 548 sayılı yazısı.
 8. İlçemiz sınırları içinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine tedavi amacıyla gelen özellikle çocuk hastalarımız başta olmak üzere hasta ile hasta yakınlarının tedavi ve takip sürecinde bakım, konaklama, eğitim vb. desteğin verilebilmesi amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Belediyemiz ile Can Ağacı Sağlık ve Eğitim Vakfı (CANSEV) arasında 2 yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 296 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunca toplantı düzenlenmiş olup, Gürsu Mahallesi 366 Sokak ile 348 Sokak üzerine pazar kurulmasının uygun olacağı yönünde karar alınmıştır. Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinin 2 fıkrası gereği pazar yeri kuruluş komisyonu kararının Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesini isteyen Zabıta Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 917 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve yerli/yabancı turist olarak ilçemizde konaklayan vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunca toplantı düzenlenmiş olup, Gürsu Mahallesi 325 sokağın 318 sokak ile Akdeniz Bulvarı arasında kalan bölümüne pazar kurulmasının uygun olacağı yönünde karar alınmıştır. Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinin 2 fıkrası gereği pazar yeri kuruluş komisyonu kararının Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesini isteyen Zabıta Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 918 sayılı yazısı.
 11. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “İş Makinaları ve Diğer Ücretler” başlığı altında ekli listede belirtilen makinelerin gerçek ve tüzel kişilere (kurum dâhil) kiralanmasında güncelleme yapılması ihtiyacının doğması nedeniyle ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/05/2023 tarih ve 873 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 2365 sayılı yazısı. (88. Gurup)

5.05.2023 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mayıs Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.05.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Mayıs ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.05.2023 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 06/04/2023 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediye Meclisimizin 02.09.2022 gün ve 113 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 gün ve 44 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman mahalleleri sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1950 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu Raporu.
 4. İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E.2021/1272, K.2022/485 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1944 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu Raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1949 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (86. Gurup)
 6. İlimiz sınırları içinde yaşayan kadınlarımıza ve işsiz gençlerimize barista ve kahve sunum eğitimi vermek, devamında bu gençlere istihdam sağlamak amacı doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Belediyemiz ile Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) arasında 2 yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 245 sayılı yazısı.
 7. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2022 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/04/2023 tarih ve 725 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin “Belediye Bütçesi Altyapı Katılım Ücretleri” başlıklı kaleminde güncelleme yapılması ihtiyacının doğması, yaşanan tahsilat sorunları ve yüksek enflasyon oranlarına bağlı sebeplerle, Meclisimizce yeniden belirlenecek tahakkuk miktarının peşin ve tek seferde tahsil edilmesi ile ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/04/2023 tarih ve 726 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 11 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1946 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Hurma Mahallesi 8795 ada 01 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1945 sayılı yazısı.
 11. Belediye Meclisimizin 05.01.2023 gün ve 02 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2023 gün ve 209 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Siteler Mahallesi sınırları içerisinde, 4231 ada güneydoğusunda yer alan Otopark Alanı'nın "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi ve plan hükümleri eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1947 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1948 sayılı yazısı. (87. Gurup)

4.05.2023 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mayıs Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   4.05.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Mayıs ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04.05.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 06/04/2023 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediye Meclisimizin 02.09.2022 gün ve 113 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 gün ve 44 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman mahalleleri sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1950 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu Raporu.
 4. İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E.2021/1272, K.2022/485 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1944 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu Raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1949 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (86. Gurup)
 6. İlimiz sınırları içinde yaşayan kadınlarımıza ve işsiz gençlerimize barista ve kahve sunum eğitimi vermek, devamında bu gençlere istihdam sağlamak amacı doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Belediyemiz ile Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) arasında 2 yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 245 sayılı yazısı.
 7. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2022 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/04/2023 tarih ve 725 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin “Belediye Bütçesi Altyapı Katılım Ücretleri” başlıklı kaleminde güncelleme yapılması ihtiyacının doğması, yaşanan tahsilat sorunları ve yüksek enflasyon oranlarına bağlı sebeplerle, Meclisimizce yeniden belirlenecek tahakkuk miktarının peşin ve tek seferde tahsil edilmesi ile ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/04/2023 tarih ve 726 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 11 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1946 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Hurma Mahallesi 8795 ada 01 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1945 sayılı yazısı.
 11. Belediye Meclisimizin 05.01.2023 gün ve 02 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2023 gün ve 209 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Siteler Mahallesi sınırları içerisinde, 4231 ada güneydoğusunda yer alan Otopark Alanı'nın "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi ve plan hükümleri eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1947 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1948 sayılı yazısı. (87. Gurup)

6.04.2023 Nisan Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Nisan Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.04.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.04.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/03/2023 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31/03/2023 tarih ve 577 sayılı yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2022 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun Belediye Meclisinin bilgilendirilmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31/03/2023 tarih ve 578 sayılı yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca; meclis üyelerimiz arasından üç üyenin, 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 205 sayılı yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; meclis üyelerimiz arasından 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 203 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin çalışmalarına yardımcı olması amacıyla oluşturulan komisyonların devam edip etmeyeceği ve başkaca ihtisas komisyonlarının oluşturulup oluşturulmayacağı ile devam edecek veya yeni oluşturulacak olan bu komisyonlara meclis üyelerimiz arasından 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca, en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 204 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 1321 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (85. Gurup)
 9. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/03/2023 tarih ve 397 sayılı yazısı.
 10. Belediyemizde münhal bulunun Şehir Plancısı kadrosunun kaldırılarak, ihtiyaç duyulan Mühendis kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/03/2023 tarih ve 407 sayılı yazısı.
 11. 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/03/2023 tarih ve 406 sayılı yazısı.
 12. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 115 sayılı yazısı.
 13. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim İşleri Müdürlüğünün 31/03/2023 tarih ve 408 sayılı yazısı.
 14. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca; Arapsuyu Mahallesi 4.885,61 m² yüzölçümlü 21567 ada 6 parsel numaralı taşınmazda hisse bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 135,81 m²’lik hissenin Belediyemiz tarafından satın alınması ile satın alma işlemlerinde Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/03/2023 tarih ve 299 sayılı yazısı.
 15. İl Sağlık Müdürlüğünün talebi uyarınca; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, İlçemizde Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin verimli, kaliteli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, talep edilen İlçemizin muhtelif noktalarında bulunan parklarda Aile Sağlığı Merkezlerinin yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne muvafakat verilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2023 tarih ve 1485 sayılı yazısı.
 16. Belediye Meclisimizin 02.09.2022 gün ve 113 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 gün ve 44 sayılı kararı onanan İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman mahalleleri sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2023 tarih ve 1483 sayılı yazısı.
 17. İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E.2021/1272, K.2022/485 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2023 tarih ve 1484 sayılı yazısı.
 18. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 1322 sayılı yazısı. (86. Gurup)

2.03.2023 Mart Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mart Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.03.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                             

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.03.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

 

Şevket KORKUT

 Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/02/2023 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediyemiz sınırları dâhilinde ve Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyinde kalan alanlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2023 tarih ve 835 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Turizm Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonu raporu.
 4. Hurma Mahallesi 8777 ada 14 parsel içerisinde Trafo Alanı planlanması ve 8777 ada 14 parselin batısında yer alan Trafo Alanının ise Mezarlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2023 tarih ve 834 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 5. İlçemiz 1/1000 Uygulama İmar Planları ve bunlara ait Plan Hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2023 tarih ve 836 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 6. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2023 tarih ve 820 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (84. Gurup)
 7. 2023 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 82.000.000,00.-TL(SeksenikimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verebilme yetkisi verilmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/02/2023 tarih ve 331 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyon raporu.
 8. Belediyemiz norm kadrolarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli statüsünde görev yapan personellerin 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesine istinaden kadroya atamalarının yapılması amacıyla ekli listede belirtilen kadroların ihdas edilmesi dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/02/2022 tarih ve 224 sayılı yazısı.
 9. 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/02/2023 tarih ve 223 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 3285 parseldeki Konyaaltı Cem Evinin 1. kat kuzeydoğu cephesindeki 18.60 m² yüzölçümlü büronun, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği’ne 3 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ve Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e veya Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/02/2023 tarih ve 172 sayılı yazısı.
 11. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2023 tarih ve 819 sayılı yazısı. (85. Gurup)

2.02.2023 Şubat Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Şubat Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.02.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.02.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

 

Tuğba ERKE BOSTAN

 Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 05/01/2023 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Siteler Mahallesi 4248 ada 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/01/2023 tarih ve 347 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/01/2023 tarih ve 350 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (83. Gurup)
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/01/2023 tarih ve 109 sayılı yazısı.
 6. 2023 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 82.000.000,00.-TL(SeksenikimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/01/2023 tarih ve 205 sayılı yazısı.
 7. Hurma Mahallesi 8777 ada 14 parsel içerisinde Trafo Alanı planlanması ve 8777 ada 14 parselin batısında yer alan Trafo Alanının ise Mezarlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/01/2023 tarih ve 348 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/01/2023 tarih ve 349 sayılı yazısı. (84. Gurup)

5.01.2023 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ocak Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.01.2023 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.01.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/12/2022 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce; Belediyemizin 2022 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2022 tarih ve 779 sayılı yazısı.
 4. Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan "Otopark ve Yol Alanında" hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2022 tarih ve 5994 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2022 tarih ve 5992 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (82. Gurup)
 6. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 21/12/2022 tarih ve 161 sayılı yazısı
 7. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2023 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22/12/2022 tarih ve 1782 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 6 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22/12/2022 tarih ve 1781 sayılı yazısı.
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait 5323 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 9947 ada 07 numaralı parselde yapılacak binanın yapım ve inşa bedelinin tamamı Mete ÇETİNKAYA tarafından karşılanmak üzere Belediyemiz tarafından hazırlanan projesi ve ruhsatına uygun olarak “Kreş Binası” yapılması ve binaya “Gazi Muhittin ÇETİNKAYA” ismi verilmesinin uygun görülmesi halinde Mete ÇETİNKAYA ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 1245 sayılı yazısı.
 10. Tasarrufu Belediyemize ait Gürsu Mahallesi 250 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanı içerisindeki binanın Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile ortak hizmet projesi kapsamında değerlendirmek üzere işbirliği protokolü yapılmasının görüşülmesi ile işbirliği yapılmasının uygun görülmesi halinde protokol süresinin belirlenmesi, Belediyemiz ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce hazırlanacak olan işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29/12/2022 tarih ve 500 sayılı yazısı.
 11. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2023 yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere, 01/01/2023 tarihinden itibaren 2023 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2022 tarih ve 1792 sayılı yazısı.
 12. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 325 sayılı yazısı.
 13. Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi'nden başlayarak Uncalı Mahallesi 1280 Sokağa kadar devam eden Portakal Caddesi isminin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan “Şehit Teğmen Abdulkadir Güler Caddesi” olarak değiştirilmesinin görüşülmesinin isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/12/2022 tarih ve 6067 sayılı yazısı.
 14. Hurma Mahallesi sınırları içerisinde Liman Kavşağı kuzeydoğusunda bulunan yol, otopark, trafo ve park alanlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2022 tarih ve 6103 sayılı yazısı.
 15. Arapsuyu Mahallesi 9424 ada güneyindeki otopark alanı içerisinde trafo alanı planlamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2022 tarih ve 6102 sayılı yazısı.
 16. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2021 tarih ve 4946 sayılı yazısı. (83. Gurup)

1.12.2022 Aralık Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Aralık Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.12.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                  

                                                             

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.12.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Şevket KORKUT

Belediye Başkan V.

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/11/2022 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. İdaremizin, 2021 yılı Sayıştay Denetimi sonucunda düzenlenen “2021 Yılı Denetim Raporu” hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesinde yer alan “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur” hükmü uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmesinin görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/11/2022 tarih ve 2983 sayılı yazısı.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5547 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (81. Gurup)
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait iken, vatandaşlarımız tarafından kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilen; Hurma Mahallesi 26.855 m² yüzölçümlü 20165 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3297/26855 oranındaki hissenin, Hurma Mahallesi 6.879 m² yüzölçümlü 8834 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 241/6879 oranındaki hissenin ve Hurma Mahallesi 11.950 m² yüzölçümlü 12120 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3228/11950 oranındaki hissenin bağıştan rücu ve Belediye adına olan tapuların iptali ve tescilinin talebine yönelik açılan davaların Belediyemizce kabul edilip edilmeyeceğine yönelik uzlaşma taleplerinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/11/2022 tarih ve 1148 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporu.
 6. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/11/2022 tarih ve 1652 sayılı yazısı.
 7. 07-12 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 EBT (European Beach Team) Avrupa Finalleri’nin İlçemizde yapılabilmesi için Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı ile Belediyemiz arasında işbirliği yapılıp yapılmayacağı, işbirliği yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca; Belediyemiz ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalamaya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat KARABULUT’a tek tek ve ayrı ayrı olmak üzere yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 24/11/2022 tarih ve 281 sayılı yazısı.
 8. Avrupa Dayanışma Programı-ADP’nin; Avrupa Birliği Gönüllü Kurum ve Kuruluşlarının Kalite Sertifikası ve Gönüllülük projeleri kapsamında Belediyemizi temsil ve ilzama yetkili yasal temsilci olarak, hibe veren kurum ve kuruluşlar nezdindeki bütün projelere başvurmaya ve projeler dâhilinde 600.000,00.-TL'ye kadar olan hibe sözleşmelerini imzalamaya ve sözleşme usul ve esasları dahilinde projeleri yürütmek amacıyla birlikte veya ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ve Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 672 sayılı yazısı.
 9. Çakırlar Mahallesi 21538 ada 1 parsele yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığınca yapılacak planlama çalışmalarında kullanılmak üzere kurum görüşümüzün verilmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5551 sayılı yazısı.
 10. Bahtılı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 20433/85, 20440/1, 20441/1, 20442/10, 20442/13, 20442/14, 20442/15, 20442/16, 20443/1 parsel numaralı taşınmazlara yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı'nca yapılacak planlama çalışmalarında kullanılmak üzere kurum görüşümüzün verilmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5552 sayılı yazısı.
 11. 2023 Yılı Belediye Bütçemizin Gelir tarifemizde Fen İşleri Müdürlüğü gelirleri kaleminde olmayan mıcır ve kum ücretlerinin 2023 yılı gelir tarifesine eklenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/11/2022 tarih ve 2982 sayılı yazısı.
 12. Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan "Otopark ve Yol Alanında" hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5548 sayılı yazısı.
 13. Siteler Mahallesi 4248 ada 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5549 sayılı yazısı.
 14. Çağlarca Mahallesi 179 ada 1 parsele yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2022/800E. 2022/1226 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin konunun incelenerek karara bağlanmasının görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5550 sayılı yazısı.
 15. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5546 sayılı yazısı. (82. Grup)

3.11.2022 Kasım Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Kasım Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.11.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                  

                                                             

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.11.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 06/10/2022 ve 11/10/2022 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 4970 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (80. Gurup)
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 631 sayılı yazısı.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait iken, vatandaşlarımız tarafından kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilen; Hurma Mahallesi 26.855 m² yüzölçümlü 20165 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3297/26855 oranındaki hissenin, Hurma Mahallesi 6.879 m² yüzölçümlü 8834 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 241/6879 oranındaki hissenin ve Hurma Mahallesi 11.950 m² yüzölçümlü 12120 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3228/11950 oranındaki hissenin bağıştan rücu ve Belediye adına olan tapuların iptali ve tescilinin talebine yönelik açılan davaların Belediyemizce kabul edilip edilmeyeceğine yönelik uzlaşma taleplerinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 1055 sayılı yazısı.
 6. Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı; Hurma Mahallesi 4.405 m² yüzölçümlü 9972 ada 6 parsel ve Hurma Mahallesi 3.700 m² yüzölçümlü 9972 ada 7 parsellerin Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak ve Belediyemizin asfalt, park, altyapı vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/10/2022 tarih ve 1044 sayılı yazısı.
 7. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/10/2022 tarih ve 1516 sayılı yazısı.
 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/10/2022 tarih ve 1517 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz sınırları dahilinde PS (Parsel Ölçeğinde Kat Serbestisi) tanımlı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişikliklerinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 4968 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 4969 sayılı yazısı. (81. Grup)

11.10.2022 Ekim Ayı Meclis Gündemi (2.birleşim)

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclis Gündemi (2.birleşim)
Toplantı Tarih ve Saati
:   11.10.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                  

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Ekim ayı toplantısının 2. birleşimini, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 11.10.2022 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediye Başkanlığımızın 2023 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2022 tarih ve 2703 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 3. Belediyemizin 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2022 tarih ve 2705 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2022 tarih ve 2704 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 5. 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 5.600.000,00.-TL(BeşmilyonaltıyüzTürkLirası)TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2022 tarih ve 2702 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 6. Kumluca İlçesi Büyükalan Mahallesi Karaağaç Mevkii 179 ada 32 parselde bulunan su kaynağı ve 2724,82 m² yüzölçümüne sahip 178 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan su dolum tesisinin, ekipmanlarının ve su işletme hakkının satın alınması için Belediyemizin %0,60 oranında ortağı bulunduğu ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hiz. San.ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artışı yapılması kararına hissemiz oranında katılınılması hususunun görüşülmesini isteyen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 10/10/2022 gün ve 107 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 7. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2021 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, 01.01.2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 10/10/2022 tarih ve 426 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

6.10.2022 Ekim Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.10.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                  

                                                             

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.10.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/09/2022 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3958 ada 17 parselin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 4348 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.
 4. Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği gereğince; Konyaaltı Belediyesi’nde görevli Devlet Memurlarının Disiplin Amirlerinin ve Disiplin Kurulunda görevlendirilecek personelin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Konyaaltı Belediyesi Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulu Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 1360 sayılı yazısı.
 5. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 1358 sayılı yazısı.
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait resmi kurum alanı olarak planlı toplam 7.500 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 8785 ada 3 parsel numaralı taşınmazın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi hükmü uyarınca ortak hizmet projesi ve işbirliği gerçekleştirmeye, kamu kurum ve kuruluşlarına 25 yıl süreye kadar tahsis etmeye, 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında teminat gösterilmesine ya da ipotek tesis edilmesini ayrıca işlemleri yürütmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 965 sayılı yazısı.
 7. Belediye Başkanlığımızın 2023 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 2643 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizin 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 2644 sayılı yazısı.
   
 9. Kumluca İlçesi Büyükalan Mahallesi Karaağaç Mevkii 179 ada 32 parselde bulunan su kaynağı ve 2724,82 m² yüzölçümüne sahip 178 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan su dolum tesisinin, ekipmanlarının ve su işletme hakkının satın alınması için Belediyemizin %0,60 oranında ortağı bulunduğu ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hiz. San.ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artışı yapılması kararına hissemiz oranında katılınılması hususunun görüşülmesini isteyen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 29/09/2022 gün ve 98 sayılı yazısı.
 10. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2021 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, 01.01.2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 15/09/2022 tarih ve 367 sayılı yazısı.
 11. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 4345 sayılı yazısı. (80. Grup)

2.09.2022 Eylül Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Eylül Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.09.2022 14:30
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                               

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.09.2022 Cuma günü saat 14.30’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 04/08/2022 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman Mahallesi sınırları dâhilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellerde Ticaret fonksiyonu kullanımına yönelik kat yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2022 tarih ve 3732 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2022 tarih ve 3733 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (79. Gurup)
 5. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Kreş Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, Kreş Müdürlüğünün 26/08/2022 tarih ve 276 sayılı yazısı.
 6. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3958 ada 17 parselin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/08/2022 tarih ve 3737 sayılı yazısı.

4.08.2022 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ağustos Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   4.08.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                               

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04.08.2022 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

              

 

Şevket KORKUT

Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 07/07/2022 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tam ve hisseli taşınmazların Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak ve Belediyemizin asfalt, park, altyapı vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 753 sayılı yazısı.
 4. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 1045 sayılı yazısı.
 5. 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediye Meclisimizin 05.05.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesini isteyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 216 sayılı yazısı.
 6. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/6 sayılı Genelgesi uyarınca hazırlanan Konyaaltı Belediye Başkanlığı Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esaslarının görüşülmesini isteyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 217 sayılı yazısı.
 7. 11-16 Eylül 2022 tarihleri arasında 2.’si düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesinin görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 26/07/2022 tarih ve 164 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Doyran Dağ Mahallesi 20512 ada 50 parselde bulunan binanın giriş katının, Antalya İli Merkez Doyran Beldesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ANTDOYDER)’ne bedelli tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde adı geçen dernek ve Belediyemiz arasında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanacak yasada belirtilen süreleri aşmamak üzere işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 754 sayılı yazısı.
 9. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 3269 sayılı yazısı. (79. Gurup)

 

7.07.2022 Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Temmuz Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   7.07.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                                           

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07.07.2022 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/06/2022 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 2991 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (78. Gurup)
 4. Belediyemiz ile Kahramanmaraş İli Nurhak İlçe Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisinin kurulup kurulmayacağı ile kurulması halinde Kardeş Kent Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 363 sayılı yazısı.
 5. Belediyemiz ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında yapılacak “Acil Yardım Hattı” protokolü ile Belediyemiz çalışanları ve Konyaaltı İlçesinde yaşayan vatandaşların, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştıracak şekilde Federasyon bünyesindeki Acil Yardım Hattının uzmanlığından faydalanılması amacıyla ile işbirliği protokolü düzenlemek ve protokolü imzalamak üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 417 sayılı yazısı.
 6. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/06/2022 tarih ve 928 sayılı yazısı.
 7. Belediyemiz ile Kultur&Art Derneği arasında 08.06.2022 tarihinde imzalanan “Erasmus+Get Your Own Picture” Projesi İşbirliği Protokolü kapsamında, 30.06.2022-04.07.2022 tarihleri arasında Detmold-Almanya’da düzenlenecek eğitim kursuna katılmak üzere Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’ın yurtdışı görevlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/06/2022 tarih ve 911 sayılı yazısı.
 8. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının istişari görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslarının belirleyen yönetmeliğinde yapılan revizyonun görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21/06/2022 tarih ve 890 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman Mahallesi sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellerde Ticaret fonksiyonu kullanımına yönelik kat yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 2992 sayılı yazısı.

2.06.2022 Haziran Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Haziran Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.06.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                                           

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.06.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Şevket KORKUT

 Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 05/05/2022 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2367 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (77. Gurup)
 4. Belediyemiz ve Akdeniz Çocuk Üniversitesi arasında yapılacak protokol ile merkez bünyesinde eğitim alacak 6 ila 11 yaş arasındaki 10 öğrencinin Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca; Sosyal Hizmet Yardımı kapsamında eğitim ücreti ve yıllık kırtasiye giderlerinin karşılanması amacıyla protokol yapmak, yardım ve harcama yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/05/2022 tarih ve 330 sayılı yazısı.
 5. Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesi ile aynı Kanunun 76. maddesindeki şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 806 sayılı yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 801 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere, 01.01.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.06.2022 tarihinden itibaren net maaş tutarlarında 500.-TL seyyanen artış uygulanmasının görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 804 sayılı yazısı.
 8.  Asansör Periyodik Kontrol ücretinden; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 23. maddesinin 3. fıkrasına istinaden ilgili idare payının azami %10'unu geçmeyecek şekilde belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/05/2022 tarih ve 2196 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi tapulamasına kayıtlı Uncalı Mahallesi 20258, 20259 adalar ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2364 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi O25A13D3B paftasında yer alan 20186 ada batısında bulunan park alanı içerisinde “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2365 sayılı yazısı.
 11. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2368 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2366 sayılı yazısı. (78. Gurup)

5.05.2022 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mayıs Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.05.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                                          

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Mayıs ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.05.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/04/2022 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediye Meclisimizin 01.07.2021 gün ve 59 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 gün ve 783 sayılı kararı onanan Liman Mahallesi 7892 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 2009 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.
 4. İlçemiz Hurma, Sarısu ve Liman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toplu İşyerleri planlı alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 2012 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 20210 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (76. Gurup)
 6. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2021 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/04/2022 tarih ve 1241 sayılı yazısı.
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 1242 sayılı yazısı.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca yeniden düzenlenen memur norm kadro cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/04/2022 tarih ve 712 sayılı yazısı.
 9. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27/04/2022 tarih ve 132 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 2011 sayılı yazısı. (77. Gurup)

1.04.2022 Nisan Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Nisan Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.04.2022 14:30
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.04.2022 Cuma günü saat 14.30’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/03/2022 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2021 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2022 tarih ve 384 sayılı yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2021 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2022 tarih ve 383 sayılı yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından üç üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 138 sayılı yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 137 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin çalışmalarına yardımcı olması amacıyla oluşturulan komisyonların devam edip etmeyeceği ve başkaca ihtisas komisyonlarının oluşturulup oluşturulamayacağı ile devam edecek veya yeni oluşturulacak olan bu komisyonlara meclis üyelerimiz arasından bir yıl süreyle görev yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca, en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 136 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 1372 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (76. Gurup)
 9. İlçemiz Hurma, Sarısu ve Liman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toplu İşyerleri planlı alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 1373 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2022 tarih ve 1371 sayılı yazısı. (76. Gurup)

3.03.2022 Mart Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mart Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.03.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.03.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/02/2022 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Arapsuyu Mahallesi 20154 ada 02 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 781 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 783 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 5. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca; Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan G.İ.H. sınıfı 4335 unvan kodlu Kütüphane Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine G.İ.H. sınıfı 11163 unvan kodlu Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine dair hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 452 sayılı yazısı.
 6. Belediyemiz ile Yardım Et Mutlu Ol Derneği ve Hasta ve Engelliler İle Yakınları Hakları Derneği arasında Müdürlüğümüz tarafından yasada belirtilen süreleri aşmamak üzere iş birliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 107 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 457 sayılı yazısı.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 458 sayılı yazısı.
 9. Arapsuyu Mahallesi 20236 ada 1 parsel, 4247 ada 1 parsel ve park alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 779 sayılı yazısı.
 10. Çakırlar Mahallesi 20497 ada 04 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 782 sayılı yazısı.
 11. Belediyemiz sınırları dâhilinde ve Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyinde kalan alanlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 785 sayılı yazısı.
 12. Belediye Meclisimizin 01.07.2021 gün ve 59 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 gün ve 783 sayılı kararı onanan Liman Mahallesi 7892 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 780 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 784 sayılı yazısı. (75. Gurup)

3.02.2022 Şubat Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Şubat Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.02.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.02.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 05/01/2022 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/01/2022 tarih ve 399 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/01/2022 tarih ve 230 sayılı yazısı.
 5. Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m bentleri uyarınca hazırlanan Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Kuruluş, Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Taslağının görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/01/2022 tarih ve 237 sayılı yazısı.
 6. Belediyemizin 2022 yılı Bütçesinin gelir tarifesi bölümünde yer alan Belediyemiz Bebek Parkının içerisinde bulunan bütçe içi işletmede satılmakta olan ürün fiyatlarında tedarikte meydana gelen artış nedeni ile fiyat güncellemesi yapılmasının görüşülmesini isteyen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 27/01/2022 tarih ve 12 sayılı yazısı.
 7. Arapsuyu Mahallesi 20154 ada 02 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/01/2022 tarih ve 388 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/01/2022 tarih ve 400 sayılı yazısı. (74. Gurup)

5.01.2022 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ocak Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.01.2022 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                          

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.01.2022 Çarşamba günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

        

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/12/2021 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2021 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2021 tarih ve 728 sayılı yazısı.
 4.  İdaremizin, 2020 yılı Sayıştay Denetimi sonucunda düzenlenen “2020 Yılı Denetim Raporu” hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesinde yer alan “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur” hükmü uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmesinin görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 1540 sayılı yazısı.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2021 tarih ve 4945 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 6. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2021 tarih ve 2305 sayılı yazısı.
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2021 tarih ve 2304 sayılı yazısı.
 8. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2022 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21/12/2021 tarih ve 2207 sayılı yazısı.
 9. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21/12/2021 tarih ve 2206 sayılı yazısı.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere, 01/01/2022 tarihinden itibaren 2022 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/12/2021 tarih ve 2272 sayılı yazısı.
 11. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 24/12/2021 tarih ve 266 sayılı yazısı.
 12. 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri uyarınca; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 20.000.000,00.-TL.(YirmimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verilebilmesi yetkisi verilmesinin görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2021 tarih ve 1530 sayılı yazısı.
 13. Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmesini isteyen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 74 sayılı yazısı.
 14. Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 03 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2021 tarih ve 4944 sayılı yazısı.
 15. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2021 tarih ve 4946 sayılı yazısı. (73. Gurup)

2.12.2021 Aralık Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Aralık Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.12.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                          

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.12.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

        

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/11/2021 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/11/2021 tarih ve 4379 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (71. Gurup)
 4. İlçemiz Liman Mahallesinde İmar Planında park, yol ve yeşil alanda kalan Belediyemiz Tasarrufu altındaki 11 ila 16 noktaları arasındaki 173 m²'lik alanın Boru Hattı geçirilmek sureti ile irtifak hakkı/kullanma izni verilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ile 13. maddeleri kapsamında boru hattı geçirilmek üzere Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ile tahsis edilmesi halinde tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Semih ESEN'e yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/11/2021 tarih ve 862 sayılı yazısı.
 5. 2021 yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kalemine 6.250.000,00.-TL ve 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personellere Yapılacak Kıdem Tazminatları Ödemesi kalemine 350.000,00.-TL olmak üzere toplamda 6.600.000,00.-TL ödenek aktarılmasının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/11/2021 tarih ve 1343 sayılı yazısı.
 6. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/11/2021 tarih ve 2000 sayılı yazısı.
 7. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/11/2021 tarih ve 4380 sayılı yazısı. (72. Gurup)

2.11.2021 Kasım Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Kasım Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.11.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.11.2021 Salı günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2021 ve 07/10/2021 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/10/2021 tarih ve 3939 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (70. Gurup)
 4. 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. maddesi hükümleri doğrultusunda, İlçemiz sınırlarımızdaki değişiklik sebebiyle içkili yer bölge planının güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Zabıta Müdürlüğünün 27/10/2021 tarih ve 1499 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 5. Belediyemizin ihdas edilen kadrosunda çalışmakta olan personelin, mevcut kadrosunun mükteseplerini karşılamayan, durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19/10/2021 tarih ve 1685 sayılı yazısı.
 6. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/10/2021 tarih ve 3940 sayılı yazısı. (71. Gurup)

7.10.2021 Ekim Ayı Meclisi Gündemi (2. birleşim)

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclisi Gündemi (2. birleşim)
Toplantı Tarih ve Saati
:   7.10.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Ekim ayı toplantısının 2. birleşimini, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07/10/2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                       

              

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

                                      

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği, 2020 yılı maliyetler analizi doğrultusunda hazırlanan 2022 yılı evsel katı atık tarifelerinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 06/10/2021 tarih ve 323 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 3. Belediye Başkanlığımızın 2022 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/10/2021 tarih ve 1088 yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 4. Belediyemizin 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/10/2021 tarih ve 1089 yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

1.10.2021 Ekim Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.10.2021 14:30
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.10.2021 Cuma günü saat 14.30’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/09/2021 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Siteler Mahallesi 4248 ada 2 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 3411 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
 4. Siteler Mahallesi 4248 ada 3 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 3412 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 3410 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (69. Gurup)
 6. Sayıştay Başkanlığının istişari görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen Belediyemiz tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan, sosyal yardımların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/09/2021 tarih ve 336 sayılı yazısı.
 7. 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. maddesi hükümleri doğrultusunda, İlçemiz sınırlarımızdaki değişiklik sebebiyle içkili yer bölge planının güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Zabıta Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 1285 sayılı yazısı.
 8. Belediye Başkanlığımızın 2022 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2021 tarih ve 1031 sayılı yazısı.
 9. Belediyemizin 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2021 tarih ve 1032 sayılı yazısı.
 10. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulanmak üzere evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 24/09/2021 tarih ve 295 sayılı yazısı.
 11. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 3407 sayılı yazısı. (70. Gurup)

2.09.2021 Eylül Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Eylül Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.09.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.09.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

         

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 05/08/2021 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 3072 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (68. Gurup)
 4. Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m bentleri uyarınca hazırlanan Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Taslağının görüşülmesini isteyen Özel Kalem Müdürlüğünün 25/08/2021 tarih ve 60 sayılı yazısı.
 5. 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, norm kadrolarımızda münhal bulunan, 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 11011 unvan kodlu Basın ve Yayın Müdürü kadrosu ile 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 2771 unvan kodlu Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun birleştirilerek; 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 11010 unvan kodlu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu şeklinde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 1303 sayılı yazısı.
 6. 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 4335 unvan kodlu Kütüphane Müdürü kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan (I) sayılı Müdür Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 1302 sayılı yazısı.
 7. Belediyemizde çalışan memurlar ile orta ve üst düzey yöneticilerin kurum hedef ve ilkeleri doğrultusunda iş verimliliğini artırmak ve sürdürebilmek için performans ölçme ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Devlet Memurları Performans Değerlendirme Yönetmeliği”nin görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 1304 sayılı yazısı.
 8. Siteler Mahallesi 4248 ada 2 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 3069 sayılı yazısı.
 9. Siteler Mahallesi 4248 ada 3 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 3070 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 3071 sayılı yazısı. (69. Gurup)

5.08.2021 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ağustos Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.08.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.08.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

         

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/07/2021 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Liman Mahallesi'nde “İskele ve Dolfen” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü ve buna ilişkin meclis kararı alınmasını isteyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 2756 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Turizm Komisyonu Raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 2755 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (67. Gurup.)
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi Biçki Dikiş Kursu atölyesinden ayrılacak 50 m² alanın, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelsiz” tahsis işlemine ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 6 nolu kararının iptal edilerek, yine söz konusu alanın Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelli” tahsis edilip edilemeyeceği; tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/07/2021 tarih ve 547 sayılı yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesini isteyen, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 144 sayılı yazısı.
 7. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 2754 sayılı yazısı. (68. Gurup)

1.07.2021 Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Temmuz Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.07.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.07.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                               

 

Şevket KORKUT

 Belediye Başkanı V.

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/06/2021 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Liman Mahallesi 7892 ada 2 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 2291 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu Raporu.
 4. Belediye Meclisimizin 03.12.2020 gün ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 gün ve 31 sayılı kararı onanan İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 2290 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu Raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 2289 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (65. Gurup.)
 6. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 2288 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (66. Gurup.)
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendi uyarınca; Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 34 FA 8936 plakalı 2016 model Fiat Doblo 1.3 dizel aracı bedelsiz ve şartsız Belediyemize hibe etme talebinin görüşülmesini isteyen, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 07/06/2021 tarih ve 118 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıla kadar bedelli veya bedelsiz olarak tahsis etme ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca tahsis işlemi için protokol imzalamaya Konyaaltı Belediye Başkanını temsilen imza yetkilisi olarak Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ’e yetki verilmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/06/2021 tarih ve 464 sayılı yazısı.
 9. Belediyemizin ihdas edilen kadrolarında çalışmakta olan personellerden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/06/2021 tarih ve 789 sayılı yazısı.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediyemiz; Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliklerinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 815 sayılı yazısı.
 11. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214. maddesi ve Devlet Personel Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine istinaden hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik”in görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 816 sayılı yazısı.
 12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 55. maddesine dayanılarak; Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik”in görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 817 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/06/2021 tarih ve 2284 sayılı yazısı. (67. Gurup)

3.06.2021 Haziran Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Haziran Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.06.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.06.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                               

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 17/05/2021 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2021 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/05/2021 tarih ve 227 sayılı yazısı.
 4. Liman Mahallesi 7892 ada 2 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2021 tarih ve 1856 sayılı yazısı.
 5. Belediye Meclisimizin 03.12.2020 gün ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 gün ve 31 sayılı kararı onanan İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2021 tarih ve 1854 sayılı yazısı.
 6. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2021 tarih ve 1855 sayılı yazısı. (66. Gurup)

17.05.2021 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mayıs Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   17.05.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                          

                                                                              

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin 2021 yılı Mayıs ayı toplantısını 06.05.2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapması kararlaştırılmış ancak Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 71188846/868613 sayılı genelgesi gereği 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısını aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 17/05/2021 Pazartesi günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapacaktır.

     

           

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/04/2021 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mollayusuf Mahallesi O25A 13A 2D paftasında 20280 ada kuzeyinde otopark alanı içerisinde trafo alanı planlaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2021 tarih ve 1695 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2021 tarih ve 1693 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (64. Gurup.)
 5. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 07/05/2021 tarih ve 599 sayılı yazısı.
 6. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi gereği, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle, Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazlarda sözleşmeye dayalı olarak kiracı bulunan ve pandemi nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen ve gelirlerinde ciddi miktarda azalma meydana gelen esnaflarla ilgili olarak Mayıs 2021 ayına tekabül eden kira bedelinin tahsil edilip edilmemesi hususunun görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/05/2021 tarih ve 328 sayılı yazısı.
 7. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2020 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/04/2021 tarih ve 507 sayılı yazısı.
 8. Belediyemiz tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan, sosyal yardımların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliğitaslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04/05/2021 tarih ve 123 sayılı yazısı.
 9. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2021 tarih ve 1694 sayılı yazısı. (65. Gurup)

1.04.2021 Nisan Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Nisan Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.04.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.04.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                               

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 04/03/2021 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2021 tarih ve 333 sayılı yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2020 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2021 tarih ve 332 sayılı yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere gizli oyla meclis 1. ve 2. başkan vekili ile en az iki kâtip üyenin seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 124 sayılı yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından üç üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 125 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 126 sayılı yazısı.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin çalışmalarına yardımcı olması amacıyla oluşturulan komisyonların devam edip etmeyeceği ve başkaca ihtisas komisyonlarının oluşturulup oluşturulamayacağı ile devam edecek veya yeni oluşturulacak olan bu komisyonlara meclis üyelerimiz arasından bir yıl süreyle görev yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca, en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 127 sayılı yazısı.
 9. Belediyemiz ile Tokat İli Almus İlçesi Ataköy Belde Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş belediyecilik ilişkisinin kurulup kurulmayacağı ile kurulması halinde Kardeş Belediye Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 128 sayılı yazısı.
 10. Belediyemiz ile Ukrayna’nın İrpin Şehri arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi ile 18. maddesinin (p) bendi uyarınca “Kardeş Kent” ilişkisi kurulup kurulmayacağı ile kurulması halinde Kardeş Kent Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 130 sayılı yazısı.
 11. Belediyemizce hazırlanacak proje ve ekleri doğrultusunda bütün masraflarının kendilerince üstlenilerek 1 adet engellilere yönelik bina inşa edip, tefrişatını yaparak Belediyemize devretme karşılığında; Gürsu Mahallesi 350-366 Sokak kesişiminde bulunan park alanına “Talha SERT” isminin verilmesi talebinin görüşülmesini isteyen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 84 sayılı yazısı ile İsim Verme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 12. İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 466 ada 1 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 1143 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 1142 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (63. Gurup.)
 14. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 1141 sayılı yazısı. (64. Gurup)
 15. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mollayusuf Mahallesi O25A 13A 2D paftasında 20280 ada kuzeyinde otopark alanı içerisinde trafo alanı planlaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 1144 sayılı yazısı.

4.03.2021 Mart Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mart Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   4.03.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04.03.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                   

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 04/02/2021 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2021 tarih ve E.659 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (61. Gurup)
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2021 tarih ve E.658 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (62. Gurup)
 5. Belediyemizce hazırlanacak proje ve ekleri doğrultusunda bütün masraflarını kendileri üstlenerek 1 adet engellilere yönelik bina inşa edip, tefrişatını yaparak Belediyemize devretme karşılığında; Gürsu Mahallesi 350-366 Sokak kesişiminde bulunan park alanına “Talha SERT” isminin verilmesi talebinin görüşülmesini isteyen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26/02/2021 tarih ve E.50 sayılı yazısı.
 6. Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmesini isteyen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 26/02/2021 tarih ve E.6 sayılı yazısı.
 7. Hurma Mahallesi 1535 m² yüzölçümlü 12110 ada 9 parseldeki Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1434 m² hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2021 tarih ve E.126 sayılı yazısı.
 8. İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 466 ada 1 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2021 tarih ve E.660 sayılı yazısı.
 9. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2021 tarih ve E.657 sayılı yazısı. (63. Gurup)

4.02.2021 Şubat Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Şubat Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   4.02.2021 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04.02.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                   

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 07/01/2021 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için ilgili Müdürlük ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Veteriner İşleri Müdürlüğünün 28/01/2021 tarih ve 10 sayılı yazısı.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/02/2021 tarih ve E.344 sayılı yazısı.

7.01.2021 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ocak Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   7.01.2021
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                          

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07.01.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                     

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/12/2020 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2020 tarih ve E.560 sayılı yazısı.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve E.45 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 5. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2021 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve E.1759 sayılı yazısı.
 6. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve E.1758 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2021 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere, 2021 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve E.1757 sayılı yazısı.
 8. Tasarrufu Belediyemize ait Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Mahallesi kesişimindeki 25903 m² yüzölçümlü EXPO Parkı içerisinde 188 m² kullanım alanı bulunan güney meydan büfenin, Sümer Ezgü Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Sümer Ezgü Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e ve/veya Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/12/2020 tarih ve 928 sayılı yazısı.
 9. Belediyemiz kiracılarının talebi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelge kapsamında “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması” hükmü doğrultusunda, 01.12.2020 tarihinden itibaren bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar aylık kira bedelinin tahakkuk edilip edilemeyeceği ve geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte Koronavirüs Pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağının 01.12.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar ertelenip ertelenmeyeceği ve kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağının görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve E.1 sayılı yazısı.
 10. 2021 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 17.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve E.1561 sayılı yazısı.
 11. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve E.1 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2020 tarih ve E.3578 sayılı yazısı.

3.12.2020 Aralık Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Aralık Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.12.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.12.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                   

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 05/11/2020 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Hurma Mahallesi 6877 ada 1 parsel için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3223 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
 4. İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 4024 ada batısındaki yol ve kuzeyindeki park alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3224 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3226 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 6. Belediyemize ait Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı ile 307 Sokak kesişimi, Hurma Mahallesi 257 ile 258 Sokak kesişimi, Sarısu Mahallesi 153 ile 154 Sokak kesimi ve Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanlarına isim verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih ve E.384 sayılı yazısı ile İsim Verme Komisyonu raporu.
 7. Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait olan spor tesisleri ile ilgili Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrası uyarınca işbirliği protokolü yapmak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat KARABULUT'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih ve E.141 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizin 376 hisseye karşılık 7.520,00.-TL (%0,0273) tutarında ortağı bulunduğu ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin 19.09.2020 tarihli yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 27.500.000,00.-TL'den 55.000.000,00.-TL’ye arttırılmasına karar verilmiş olup, arttırılan sermayenin hissemiz oranına tekabül eden tutar olan 7.520,00.-TL ödenmesi ve sermaye katılımının sağlanması hususunun görüşülmesine isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/11/2020 tarih ve E.1431 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz Küçükdağ Mevkiinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3225 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3221 sayılı yazısı.

 

5.11.2020 Kasım Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Kasım Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.11.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.11.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

                   

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2020 ve 06/10/2020 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Arapsuyu Mahallesi 18.919,00 m² yüzölçümlü 4107 ada 03 parseldeki Belediyemize ait 82,75 m²’lik hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/10/2020 tarih ve E.769 sayılı yazısı.
 4. Antalya Barosu Başkanlığı ile Konyaaltı Belediyesi Başkanlığı arasında yapılacak protokol çerçevesinde; Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulacak olan Antalya Barosu Şiddet Önleme Merkezi’nin sekretaryası, görüşme odası ve çocuk oyun odası olarak düzenlenebilecek Belediyemizce uygun görülecek bir yerin ücretsiz olarak tahsis edilip edilemeyeceği ile tahsisin uygun görülmesi halinde tahsis işlemlerinde Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 02/11/2020 tarih ve 388 sayılı yazısı.
 5. İlçemiz Geyikbayırı, Aydınlık, Zümrüt, Doyran Dağ, Aşağıkaraman ve Doyran Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için ayrı ayrı birer adet bilirkişi seçiminin yapılmasını isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2020 tarih ve E.2950 sayılı yazısı.
 6. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 02/11/2020 tarih ve 322 sayılı yazısı.
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı ile 307 Sokak kesişimi, Hurma Mahallesi 257 ile 258 Sokak kesişimi, Sarısu Mahallesi 153 ile 154 Sokak kesimi ve Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanlarına isim verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02/11/2020 tarih ve E.360 sayılı yazısı.
 8. İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 4024 ada batısındaki yol ve kuzeyindeki park alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2020 tarih ve E.2948 sayılı yazısı.
 9. Hurma Mahallesi 6877 ada 1 parsel için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2020 tarih ve E.2949 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/11/2020 tarih ve E.2953 sayılı yazısı.

1.10.2020 Ekim Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.10.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                          

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.10.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

               

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/09/2020 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve E.2495 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 4. İlçemiz Yarbaşçandır Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 asil 3 yedek bilirkişi seçiminin yapılmasını isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve E.705 sayılı yazısı.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 38. maddesinin (b) bendi, aynı Kanunun 41. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9. maddesi hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilerek halen uygulamada olan 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planın kalan yılları için güncellenme yapılmasını isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve E.1209 sayılı yazısı.
 6. Belediye Başkanlığımızın 2021 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve E.1208 sayılı yazısı.
 7. Belediyemizin 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve E.1207 sayılı yazısı.
 8. Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesi olarak adlandırılan alanda Dumlupınar Bulvarı'nın Akdeniz Üniversitesi'nin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve E.2496 sayılı yazısı.
 9. Liman Mahallesi'nde “İskele” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve E.2497 sayılı yazısı.

3.09.2020 Eylül Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Eylül Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.09.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.09.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

              

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

                   

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 06/08/2020 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. İlçemiz Sarısu Mahallesi 20093, 9976 ada ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve E.2184 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
 4. İlçemiz Sarısu Mahallesi 12131 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve E.2182 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve E.2183 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu raporu.
 6. İlçemiz Yarbaşçandır Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 asil 3 yedek bilirkişi seçiminin yapılmasını isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13/08/2020 tarih ve 639 sayılı yazısı.
 7. 2020 Yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Bilgi İşlem Müdürlüğünün 46.07.22.10.01.3.9.5.03.2.7.11 ekonomik kodlu Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Teçhizat Alımları bütçe kalemine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.30.05.9.9.5.06.1.2.90 ekonomik kodlu Diğer Makine Teçhizat Alımları bütçe kaleminden 1.000.000,00.-TL (BirmilyonTürkLirası) ödeneğin aktarılmasının görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve 1118 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve E.2181 sayılı yazısı.

6.08.2020 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ağustos Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.08.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                          

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.08.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

               

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

               

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/07/2020 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Liman Mahallesi'nde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2020 tarih ve E.2006 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1985 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1984 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 6. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı”nın iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.299 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporu.
 7. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.300 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
 8. İlçemiz Öğretmenevleri Mahallesinde bulunan ve Antalya Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan 174 nolu bölme içerisindeki 117.471 m² alanda kurulu Konyaaltı B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının Antalya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Mesire Yerleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek ihalesine Belediyemizin katılım sağlaması ile teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2020 tarih ve E.605 sayılı yazısı.
 9. 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 15.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.1030 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2020 tarih ve E.1999 sayılı yazısı.

6.08.2020 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ağustos Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.08.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.08.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

              

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

                   

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/07/2020 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Liman Mahallesi'nde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2020 tarih ve E.2006 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1985 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1984 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 6. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı”nın iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.299 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporu.
 7. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.300 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
 8. İlçemiz sınırları içerisinde 6831 sayılı Orman Kanunu ile Mesire Yerleri Yönetmeliği kapsamında kalan ve Orman Bölge Müdürlüğü alanları içerisinde bulunan Mesire Yerlerinin, Belediyemize tahsisi, izin verilmesi, kiralanması işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile kiralanması ve izin verilmesi halinde Belediyemizin katılım sağlamasına, teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmeye; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2020 tarih ve E.605 sayılı yazısı.
 9. 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 19 nolu Meclis Kararı ile Belediye Başkanımız Semih ESEN’e verilen borçlanma yetkisinin “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 15.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi” şeklinde değiştirilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.1030 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Sarısu Mahallesi 20093, 9976 ada ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1990 sayılı yazısı.
 11. İlçemiz Sarısu Mahallesi 12131 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1992 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2020 tarih ve E.1999 sayılı yazısı.

1.07.2020 Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Temmuz Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.07.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                   

               

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/07/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

               

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 12/06/2020 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/06/2020 tarih ve E.1587 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 4. Belediyemiz ile Burdur İli Yeşilova İlçe Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş belediyecilik ilişkisinin kurulup kurulmayacağı ile kurulması halinde Kardeş Belediye Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı işleri Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve E.279 sayılı yazısı.
 5. 34 FA 8935 plakalı ve 2015 model Fiat Doblo Cargo 1.3 M.Jet aracı bedelsiz ve şartsız Belediyemize hibe etmek Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin talebinin görüşülmesi ile hibenin kabul edilmesi halinde de devir işlemlerinin yapılabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V. Özgür Bülent YALÇIN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 23/06/2020 tarih ve E.131 sayılı yazısı.
 6. Covid-19 önlemleri kapsamında; faaliyetleri durdurulan işyerlerini kullanamayan Belediyemiz kiracılarının talebi ile 16.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) aylık kira bedelinin tahakkuk edilip edilemeyeceği ve bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte Covid-19 önlemleri sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağımızın 16.03.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın 3 (üç) ay süre ile ertelenip ertelenmeyeceğinin görüşülmesini isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/06/2020 tarih ve E.490 sayılı yazısı.
 7. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı”nın iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.255 sayılı yazısı.
 8. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.256 sayılı yazısı.
 9. Liman Mahallesi'nde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/06/2020 tarih ve E.1588 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve E.1589 sayılı yazısı.

12.06.2020 Haziran Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Haziran Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   12.06.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 12/06/2020 Cuma günü saat 14.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

               

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 21/05/2020 tarihli olağan üstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediyemizin 2019 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/03/2020 tarih ve E.647 sayılı yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/03/2020 tarih ve E.646 sayılı yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2020 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.257 sayılı yazısı.
 6. İlçemiz Gürsu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1389 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 7. Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesinin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısını sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1388 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 8. Boğaçayı’nın doğusunda bulunan Park ve Rekreasyon Alanlarının düzenlenmesi ile ASAT ve DSİ tarafından onaylanan Boğaçayı Sedde Projesinin imar planına yansıtılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1387 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 9. Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 parsel ile 6429 ada 01 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1386 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait Konyaaltı Belediye Hizmet Binası eksi 1. katında bulunan 6. sınıf olarak adlandırılan taşınmazın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ile 13. maddeleri kapsamında vezne olarak kullanılmak üzere Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 4 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ve bedelsiz tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesine İlişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.438 sayılı yazısı.
 11. Belediyemizin 2019 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07/05/2020 tarih ve E.727 sayılı yazısı.
 12. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve 749 sayılı yazısı.
 13. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 5. dereceli Kameraman ve 3. dereceli Ekonomist kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve 750 sayılı yazısı.
 14. Tasarrufu Belediyemize ait Öğretmenevleri Mahallesi 950 Sokak ile Öğretmenler Caddesi arasında kalan Antalya Orman İşletme Şefliği sınırları dâhilinde bulunan 147 nolu bölme içerisindeki 117.471 m² yüzölçümlü alanda bulunan B Tipi Mesire Yerinin isminin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.174 sayılı yazısı.
 15. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1390 sayılı yazısı
 16. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.255 sayılı yazısı.
 17. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.256 sayılı yazısı.
 18. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin 13/04/2019 tarih ve 48 sayılı kararı ile meclis çalışmalarına yardımcı olunması amacıyla oluşturulan komisyonların devam edip etmeyeceği, yeni komisyon oluşturulup oluşturulmayacağı ile aynı Kanun maddesi uyarınca da komisyonlara en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.258 sayılı yazısı.

21.05.2020 Mayıs Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mayıs Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   21.05.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisi, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 21/05/2020 Perşembe günü saat 14.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonunda olağanüstü toplantı yapması kararlaştırılmıştır.

 

           

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

                              

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 16.04.2020 tarihli olağanüstü toplantısına ait karar özetinin okunması.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2020 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15/05/2020 tarih ve E.748 sayılı yazısı.
 4. Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve öz kaynakların güçlendirilmesi amacıyla, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmesini isteyen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 15/05/2020 tarih ve E.6 sayılı yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 08/05/2020 tarih ve E.63 sayılı yazısı.
 6. Belediyemizin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak seçildiği anonim ve limited şirketlerde, belediyenin organ üyesi olarak tescil edilirken belediye adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisinin belirlenmesinde ve yine Belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları şirketlerde belediye ve bağlı kuruluşunun tüzel kişiliğini temsilen genel kurula katılacak temsilcinin belirlenmesi yetkisinin, Meclis adına yetkili kişi veya kişileri belirlemek üzere Belediye Başkanı Semih ESEN’e verilmesinin görüşülmesini isteyen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 15/05/2020 tarih ve E.5 sayılı yazısı.

16.04.2020 Nisan Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Nisan Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   16.04.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 16/04/2020 Perşembe günü saat 14.00'de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonunda olağanüstü toplantı yapması kararlaştırılmıştır.

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                               :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Belediyemizin çok ciddi ilave maliyetlere katlanmak zorunda kalması ve gelir elde edilemeyen bir dönemde olmamız, giderlerimizin artması, mevcut borçlar nedeniyle de faiz yükü binmesi sebebiyle Belediyemiz mali yapısının daha da olumsuz etkilenmemesi ve ivedi işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli nakit akışının sağlanabilmesi için mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak planlı 4.441 m yüz ölçümlü Arapsuyu Mahallesi 20256 ada 2 parsel sayılı taşınmazın satılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13.04.2020 tarih ve E.329 sayılı yazısı.

5.03.2020 Mart Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mart Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.03.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/03/2020 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                               :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 06/02/2020 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2020 tarih ve E.758 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 4. Merkezi İstanbul olan 398 belediyenin üyesi bulunduğu, şehirlerin kültürel ve doğal dokusunun korunmasına ağırlık veren yerel politikalar hazırlanmasına öncülük eden ve kar amacı gütmeyen Tarihi Kentler Birliğine; 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (o) bendi uyarınca üye olunup olunmayacağının görüşülmesi ile Birliğe üye olunması halinde üyelikle ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 19/02/2020 tarih ve E.15 sayılı yazısı.
 5. Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Kadın Tek Başına Dünya’dır” konulu resim ve seramik yarışmasında dereceye girecek eser sahiplerine verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28/02/2020 tarih ve 129 sayılı yazısı.
 6. İlçemiz Gürsu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2020 tarih ve E.756 sayılı yazısı.
 7. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2020 tarih ve E.757 sayılı yazısı.

6.02.2020 Şubat Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Şubat Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.02.2020 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06/02/2020 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

                                                       

 

 

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/01/2020 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2020 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere, 2020 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/01/2020 tarih ve E.215 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.383 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 5. İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi Kaymazlar Parkı içerisinde yer alan trafo alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.387 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 6. İlçemiz Mollayusuf Mahallesi 20021 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.386 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 7. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20172 ada 3 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.385 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.65 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporları.
 9. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediyesi Emekliler Kahvesi Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.66 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporları.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve 390 sayılı yazısı.
 11. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Kreş Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin, Kreş Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.16 sayılı yazısı.
 12. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5. derece Mimar, 3 adet 5. derece Mühendis ve 1 adet 5. derece  Biolog kadrolarında 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması düşünülen personellere ödenecek aylık net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/01/2020 tarih ve E.214 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.384 sayılı yazısı.

 

3.01.2020 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ocak Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.01.2020 14:30
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03/01/2020 Cuma günü saat 14.30’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

                                                      

G Ü N D E M                               :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 23/12/2019 tarihli olağanüstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediyemizin denetimine ilişkin 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesinde yer alan “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur” hükmü uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve E.12797 sayılı yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.718 sayılı yazısı.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2880 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 6. İlçemiz Öğretmenevleri Mahallesinde bulunan ve Antalya Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan 174 nolu bölme içerisindeki 117.471 m² alanda kurulu Konyaaltı B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının Antalya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Mesire Yerleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek ihalesine Belediyemizin katılım sağlaması ile teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2262 sayılı yazısı.
 7. İlçemiz sınırları içerisinde 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan Milli Park Alanları içerisinde bulunan yerlerin Belediyemize tahsisi, izin verilmesi, kiralanması işlemlerinde ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ihale edilmesi halinde Belediyemizin katılım sağlamasına, teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2263 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi Biçki Dikiş Kursu Atölyesinden ayrılacak 50 m² alanın Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ne bedelsiz tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında 5 yıl süre ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve E.2246 sayılı yazısı.
 9. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2020 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2019 tarih ve E.2112 sayılı yazısı.
 10. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2019 tarih ve E.2113 sayılı yazısı.
 11. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2122 sayılı yazısı.
 12. Belediyemizde münhal bulunun 10. derece Laborant kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece Biolog kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/12/2019 tarih ve E.2127 sayılı yazısı.
 13. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 30/12/2019 tarih ve E.645 sayılı yazısı.
 14. Belediyemize ait Emekliler Kahvelerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 30/12/2019 tarih ve E.646 sayılı yazısı.
 15. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2020 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere, 2020 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/12/2019 tarih ve E.2123 sayılı yazısı.
 16. 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan 15.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/12/2019 tarih ve E.13197 sayılı yazısı.
 17. İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi Kaymazlar Parkı içerisinde yer alan trafo alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2019 tarih ve E.2825 sayılı yazısı.
 18. İlçemiz Mollayusuf Mahallesi 20021 ada 2 ve 3 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2019 tarih ve E.2872 sayılı yazısı.
 19. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2867 sayılı yazısı.

23.12.2019 Aralık Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Aralık Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   23.12.2019 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisi, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 23/12/2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplantı yapması kararlaştırılmıştır.           

 

 

Şevket KORKUT

Belediye Başkanı V.

 

                              

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. İlçemiz Öğretmenevleri Mahallesinde bulunan ve Antalya Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan 174 nolu bölme içerisindeki 117.471 m² alanda kurulu Konyaaltı B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının Antalya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 29 yıl süreyle kiraya verilmesine yönelik 31/12/2019 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ile Mesire Yerleri Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile yapılacak ihalesine Belediyemizin katılması ile kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden ayrı ayrı ve tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19/12/2019 tarih ve E.2234 sayılı yazısı.

5.12.2019 Aralık Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Aralık Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.12.2019 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/12/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

                              

G Ü N D E M                               :

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Kasım ayı toplantısında ait karar özetlerinin okunması.
 3. İlçemiz Bahtılı, Hurma ve Zümrüt Mahallelerinde bulunan Enerji İletim Hatlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve E.2392 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 4. İlçemiz Doyran Mahallesi sınırlarında bulunan Saklıkent Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.2417 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve E.2395 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 6. Antalya Ticaret Odası'na 107265 Ticaret Sicil No, 0385143583400001 Mersis no ile kayıtlı bulunan beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 50.000,00 Türk Lirası değerinde tamamı nama yazılı tek pay sahipli Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni tüm hisse ve haklarını kayıtsız ve şartsız olarak, hiçbir karşılık ve bedel gözetmeksizin Belediyemize hibe etmek isteyen temsile yetkili tek pay sahibi İsmail KARADELİ’nin talebinin görüşülmesini isteyen, işletme ve İştirakler Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.1 sayılı yazısı.
 7. Tasarrufu Belediyemize ait Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Mahallesi kesişimindeki 25903 m² yüzölçümlü EXPO Parkı içerisinde 188 m² kullanım alanı bulunan kuzey meydan büfenin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya Şubesine tahsis edilip edilmeyeceği; tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya Şubesi arasında 5 yıl süre ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.2172 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizde münhal bulunun 3 adet 7. dereceli Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 2 adet 3. dereceli Mimar kadrosu ile 1 adet 3. dereceli Mühendis kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.1923 sayılı yazısı.
 9. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan Mimar, Ekonomist, Teknisyen, Tekniker, Eğitmen, Programcı ve Mühendis kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27/11/2019 tarih ve E.1906 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.2415 sayılı yazısı.
 11. Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.2416 sayılı yazısı.
 12. İlçemiz Liman Mahallesi Serbest Bölge sınırları içerisinde kalan ve Ticaret Bakanlığı (Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü) tarafından sunulan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.2414 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.2413 sayılı yazısı.

1.11.2019 Kasım Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Kasım Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.11.2019
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/11/2019 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                       

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

                              

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Ekim ayı toplantısında ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2036 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 4. İlçemiz Siteler Mahallesi 20397 ada 5 numaralı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2035 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 5. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 6422 ada 3 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2034 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 6. 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak dâhil olan Çitdibi, Üçoluk ve Yarbaşçandır köylerinin idari sınırlarının onaylı olmayışı ve aynı zamanda Kumluca ve Kemer Belediyeleri ile ortak sınır olması nedeniyle idari sınırların belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.10.2019 tarih ve 2077 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 7. Dolu Kadro Değişikliğine ilişkin hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 1702 sayılı yazısı. 
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 2078 sayılı yazısı.
 9. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 2040 sayılı yazısı.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 15/10/2019 tarih ve 185 sayılı yazısı.
 11. İlçemiz Hurma Mahallesi 20418 ada 8 numaralı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2033 sayılı yazısı.
 12. İlçemiz Bahtılı, Hurma ve Zümrüt Mahallelerinde bulunan Enerji İletim Hatlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2038 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2037 sayılı yazısı.

 

 

7.10.2019 Ekim Ayı Meclisi 2.Birleşim Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclisi 2.Birleşim Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   7.10.2019 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

 

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Ekim ayı toplantısının 2. birleşimini, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07/10/2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                       

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

 

                              

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemizin 2020 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/10/2019 tarih ve 8978 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

 1. Belediyemizin 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/10/2019 tarih ve 8979 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

3.10.2019 Ekim Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.10.2019 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03/10/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Şevket KORKUT

Belediye Başkanı V.

 

 

G Ü N D E M                               :

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisi’nin 05/09/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1808 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 3285 parseldeki Konyaaltı Cem Evinin 1. kat kuzeydoğu cephesindeki 18.60 m² yüzölçümlü büronun, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği’ne 3 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde söz konusu Dernek ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1810 sayılı yazısı.
 5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (v) fıkrası uyarınca “Sağlık   merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” amacıyla, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Muammer SAYGILI'ya yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Sağlık İşleri Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 50 sayılı yazısı.
 6. Belediyemiz hizmet araçlarından 07 BCU 07 plakalı Audi marka 2011 Model A6 2.0 TDİ 170 hp araç ile 07 BZB 55 plakalı Passat marka 2.0 TDI 2008 Model araçların defaten arızalanarak idaremize ekonomik külfet yaratmaları sebebiyle bu iki aracın satışlarının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Fen İşleri Müdürlüğünün 30/09/2019 tarih ve 689 sayılı yazısı.
 7. Belediye Başkanlığımızın 2020 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 8700 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizin 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 8699 sayılı yazısı.
 9. 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak dâhil olan Çitdibi, Üçoluk ve Yarbaşçandır köylerinin idari sınırlarının onaylı olmayışı ve aynı zamanda Kumluca ve Kemer Belediyeleri ile ortak sınır olması nedeniyle idari sınırların tam ve kesin olarak belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2019 tarih ve 1897 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Doyran Mahallesi sınırlarında bulunan Saklıkent Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1804 sayılı yazısı.
 11. İlçemiz Siteler Mahallesi 20397 ada 5 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1805 sayılı yazısı.
 12. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20172 ada 3 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1806 sayılı yazısı.
 13. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 6422 ada 3 parseldeki mevcut trafonun korunması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1809 sayılı yazısı.
 14. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1807 sayılı yazısı.

5.09.2019 Eylül Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Eylül Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.09.2019 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/09/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisi’nin 02/08/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20059 ada 2 ve 20058 ada 1 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/08/2019 tarih ve 1542 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2019 tarih ve 1570 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 5. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" Mali Destek Programı kapsamında; Belediyemiz adına "Turizmin Çeşitlendirilmesi Ve Kış Turizmi Altyapısını Arttırmak İçin Kayak Ve Snowboard Eğitim Cihazı İle Eğitim Verilmesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmek üzere Etüd Proje Müdür V. Bülent CANGİR’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Etüd Proje Müdürlüğünün 27/08/2019 tarih ve 85 sayılı yazısı.
 6. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı “Sosyal Kalkınma” Mali Destek Programı kapsamında kurumumuz adına “Konyaaltı Müzik Akademisi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02/09/2019 tarih ve 412 sayılı yazısı.
 7. Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan “Stratejik Planı”nın görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2019 tarih ve 7626 sayılı yazısı.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5. derece Veteriner Hekim kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/08/2019 tarih ve 1383 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz sınırları içerisinde yapı ruhsatı düzenlenmesi işlemlerinde plan notlarında bulunmayan hususlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanmakta iken işlenen son değişiklikler ile birlikte Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulamaya başlandığından, uygulamalarda problemler yaşanmaması amacıyla plan notlarında bulunmayan hususların eklenmesi amacıyla hazırlanan İmar Planı Plan Notu Revizyonunun görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/08/2019 tarih ve 1557 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2019 tarih ve 1571 sayılı yazısı.

2.08.2019 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ağustos Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.08.2019 15:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/08/2019 Cuma günü saat 15.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Şevket KORKUT

 Belediye Başkan V.

 

 

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 07/06/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1366 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca; İlçe Çiftçi Malları Koruma Meclisi’nde görev yapmak üzere gizli oyla beş asil, beş yedek üye seçiminin yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 430 sayılı yazısı.

 

 1. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca; İlçe Murakabe Heyeti’nde görev yapmak üzere gizli oyla beş asil, beş yedek üye seçiminin yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 429 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Sarısu Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçiminin yapılmasına ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1365 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Bahtılı Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçiminin yapılmasına ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1367 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Gökçam Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçiminin yapılmasına ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1368 sayılı yazısı.

 

 1. Tasarrufu Belediyemize ait EXPO Parkı içerisinde bulunan Hizmet Binası olarak belirlenmiş 406 m²’lik alanın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Mezunlar Derneği’ne tahsis edilip edilmeyeceği; tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Mezunlar Derneği arasında 5 yıl süreli işbirliği protokolü düzenlenmesi ile protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1383 sayılı yazısı.

 

 1. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı "Sosyal Kalkınma" Mali Destek Programı kapsamında; Belediyemiz adına "Göçerlerin Yaşamlarına Yeni Bir Dokunuş" başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmek üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Veteriner İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 114 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemiz ile Üniversiteler arasında “Eğitim, Öğretim, Araştırma, Uygulama ve İşbirliği Protokolü” imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Muammer SAYGILI'ya yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Veteriner İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 113 sayılı yazısı.

 

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçemizdeki hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların ücretlerinin (uygulama ücretleri hariç) Belediyemiz tarafından karşılanması için, ilgili Müdürlük ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Muammer SAYGILI'ya yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Veteriner İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 115 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizde münhal bulunun 7. dereceli Ebe kadrosunun kaldırılarak yerine 5. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/07/2019 tarih ve 1137 sayılı yazısı.

 

 1. Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri hizmetlerinden 2019-2020 öğretim dönemi içerisinde yararlanacakların ödemesi gereken ücretlerin belirlenmesini isteyen, Kreş Müdürlüğünün 11/07/2019 tarih ve 119 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20059 ada 2 ve 20058 ada 1 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/07/2019 tarih ve 1407 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1374 sayılı yazısı.

 

 

7.06.2019 Haziran Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Haziran Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   7.06.2019 16:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07/06/2019 Cuma günü saat 16.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 02/05/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2019 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 312 sayılı yazısı.

 

 1. Hurma Mahallesi 8785 ada 01 numaralı imar parselindeki trafo alanı için hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 1046 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Belediye Meclisimizin 07/02/2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile onanan Arapsuyu Mahallesi X Bölgesine yönelik Uygulama İmar Planı revizyonuna yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2019 tarih ve 1053 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

 1. TAGEM’in “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” projesi kapsamında açmış olduğu “Sürdürülebilir Biyokütle Projesi Tedarik Zinciri Destek Programı”na Belediyemiz tarafından proje hazırlanarak TAGEM’e sunulması ile projemizin desteklenmeye değer proje olarak kabul görmesi halinde Belediyemizi temsil ve ilzama, oluşacak belgeleri ve sözleşmeyi imzalamaya, proje hesabı açarak, bu hesaba para aktarmaya veya bu hesaptan harcama yapmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 95 sayılı yazısı.

 

 1. Konyaaltı Belediyesi 22. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Spor İşleri Müdürlüğünün 31/05/2019 tarih ve 38 sayılı yazısı.

 

 1. Siteler Mahallesi 1336 Sokak ile Anadolu Caddesi kesişiminde bulunan ve yapımı Belediyemizce tamamlanan park alanına “Altuğ VERDİ Şehitler Parkı” isminin verilmesini isteyen Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31/05/2019 tarih ve 154 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz; Öğretmenevleri, Toros ve Akkuyu Mahallelerinde bulunan tahliye kanallarının düzenlenmesine yönelik ve Arapsuyu Mahallesi 5692 ada 1 parseldeki mükerrer tescilin giderilmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 1047 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 1045 sayılı yazısı.

2.05.2019 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mayıs Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.05.2019 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Mayıs ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/05/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                               :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 13/04/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. 5393 sayılı Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca; Meclis Üyesi Şevket KORKUT ve Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’ın, Başkanlık Makamınca 10.04.2019 tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmaları sebebiyle, Belediye Meclisine bilgi verilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/04/2019 tarih ve 601 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 800 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 801 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Belediyemizin hissedar olarak maliki bulunduğu parsellerdeki hisselerinin parsellerdeki diğer hissedarlara bedel takdiri yapılmak sureti ile satış taleplerini karşılamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 798 sayılı yazısı.

 

 1. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/04/2019 tarih ve 603 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizde münhal bulunun 10. dereceli sağlık memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 1. dereceli veteriner hekim kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/04/2019 tarih ve 602 sayılı yazısı.

 

 1. 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90. maddesi uyarınca, Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyelerimizin arasından 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/04/2019 tarih ve 243 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Üçoluk Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçiminin yapılmasını ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 799 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Çitdibi Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 4 adet bilirkişi seçiminin yapılmasını ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 803 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 4. dereceli Mimar kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/04/2019 tarih ve 604 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizin 2018 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2019 tarih ve 3667 sayılı yazısı.

 

 1. Belediye Meclisimizin 07/02/2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile onanan Arapsuyu Mahallesi X Bölgesine yönelik uygulama imar planı revizyonuna yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 797 sayılı yazısı.

 

 1. Hurma Mahallesi 8785 ada 01 numaralı imar parselindeki trafo alanı için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 796 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 802 sayılı yazısı.

13.04.2019 Nisan Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Nisan Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   13.04.2019 12:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizin 2019 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 13/04/2019 Cumartesi günü saat 12.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

               

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından 2 yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyenin seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 205 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 210 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 206 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin çalışmalarına yardımcı olması amacıyla, başkaca ihtisas komisyonları oluşturulup oluşturulamayacağı; oluşturulması halinde 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 207 sayılı yazısı.

 

 1. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Antalya Konyaaltı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Tüzüğünün 7. maddesi gereğince; bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerimiz arasından gizli oyla 13 asil, 7 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 208 sayılı yazısı.

 

 1. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Akdeniz Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10. ve 13. maddeleri uyarınca; bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Meclisimizce gizli oyla 3 asil, 2 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 209 sayılı yazısı.

 

 1. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Tüzüğünün 13. maddesi uyarınca, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 asil, 2 yedek üyenin seçilmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09/04/2019 tarih ve 211 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/03/2019 gün ve 2935 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizin 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/03/2019 gün ve 2926 sayılı yazısı.

1.03.2019 Mart Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mart Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.03.2019 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/03/2019 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                              

 

 

Cansel TUNCER

 Belediye Başkan V.

 

                                           

 

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. İlçemiz Çitdibi Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişi seçiminin yapılmasını isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/02/2019 tarih ve 397 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/02/2019 tarih ve 396 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan serbest konulu resim ve seramik yarışmasında dereceye girecek eser sahiplerine verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 21/02/2019 tarih ve 79 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/02/2019 tarih ve 395 sayılı yazısı.

7.02.2019 Şubat Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Şubat Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   7.02.2019 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07/02/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                   

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                     Belediye Başkanı        

 

                                           

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. İptali ve ihdası istenen kadroları gösterir II sayılı kadro değişikliği cetveli ile Dolu Kadro Değişikliklerine ilişkin III sayılı cetvelin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/01/2019 gün ve 160 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2018 yılında çalıştırılan, 2019 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/01/2019 tarih ve 159 sayılı yazısı ile Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisindeki; Hurma Mahallesi 249-294 Sokak kesişimindeki park alanına  "Raşit Bayraktar Parkı", Molla Yusuf Mahallesi 1451-1447 Sokak kesişimindeki park alanına "Yusuf Bayat Parkı", Pınarbaşı Mahallesi 712-713 Sokak kesişimindeki park alanına "Sevinçler Parkı" ve yapımı devam eden Uncalı Mahallesi 1254-1256 Sokak kesişimindeki park alanına da "Ramazan Karabulut Parkı" isimlerinin verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 42 sayılı yazısı ile İsim Verme Komisyonu raporu.

 

 1. İlçemiz Çamlıbel Mahallesi ve Dağ Mahallesi isimlerinin başlarına "Doyran" ismi eklenerek "Doyran Çamlıbel Mahallesi" ve "Doyran Dağ Mahallesi" olarak değiştirilmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2019 tarih ve 65 sayılı yazısı ile İsim Verme Komisyonu raporu.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 187 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. İlçemiz Hurma Mahallesi 8291 ada 01 ve 02 numaralı imar parsellerine yönelik Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 185 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. İlçemiz Hurma Mahallesi 8912 ada 01 ve 8913 ada 01 numaralı imar parsellerin tapu kayıtlarındaki alanlarıyla, imar planında ayrılan alanlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 186 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 01/02/2019 tarih ve 07 sayılı yazısı.

 

 1. Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 01 numaralı imar parseline hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/02/2019 tarih ve 200 sayılı yazısı.

 

 1. Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesine yönelik Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/02/2019 tarih ve 211 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 188 sayılı yazısı.

3.01.2019 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ocak Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.01.2019 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/01/2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                   

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                    Belediye Başkanı                                                    

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 2436 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisinde Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suiçecek, Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanlarda 1/1000 ölçekli yerel koordinat sistemli uygulama imar planı paftalarının ITRF 96 koordinat sistemine dönüştürülmesi ve gösterim tekniğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesine yönelik hazırlanan İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih ve 2443 sayılı yazısı.

 

 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2019 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/12/2018 tarih ve 1774 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 8 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 1776 sayılı yazısı.

 

 1. Dolu Kadro Değişikliklerine ilişkin III sayılı cetvelin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/12/2018 gün ve 1775 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2018 yılında çalıştırılan, 2019 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 1773 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizin 2019 yılı Gelir Tarifesinde yer alan fakat Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kaldırılan ancak 2464 sayılı Kanuna istinaden tekrar düzenlenen “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı” bölümünün Belediye Meclisimizde görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 13639 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisindeki; Hurma Mahallesi 249-294 Sokak kesişimindeki park alanına  "Raşit Bayraktar Parkı", Molla Yusuf Mahallesi 1451-1447 Sokak kesişimindeki park alanına "Yusuf Bayat Parkı", Pınarbaşı Mahallesi 712-713 Sokak kesişimindeki park alanına "Sevinçler Parkı" ve yapımı devam eden Uncalı Mahallesi 1254-1256 Sokak kesişimindeki park alanına da "Ramazan Karabulut Parkı" isimlerinin verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 479 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Çamlıbel Mahallesi ve Dağ Mahallesi isimlerinin başlarına "Doyran" ismi eklenerek "Doyran Çamlıbel Mahallesi" ve "Doyran Dağ Mahallesi" olarak değiştirilmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 11/12/2018 tarih ve 650 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Hurma Mahallesi 8291 ada 01 ve 02 numaralı imar parsellerine yönelik Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih ve 2441 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Hurma Mahallesi 8912 ada 01 ve 8913 ada 01 numaralı imar parsellerin tapu kayıtlarındaki alanlarıyla, imar planında ayrılan alanlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih ve 2444 sayılı yazısı.

 

 1. Konyaaltı Sahil Bandı Konut, Turizm, Ticaret Karma Kullanım Alanı için hazırlanan İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih ve 2442 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 2437 sayılı yazısı.

6.12.2018 Aralık Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Aralık Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.12.2018 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

 

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06/12/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                   

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                     Belediye Başkanı                    

 

 

                              

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2018 tarih ve 2254 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 30/11/2018 tarih ve 185 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2018 tarih ve 2253 sayılı yazısı.

1.11.2018 Kasım Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Kasım Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.11.2018 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/11/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                   

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                     Belediye Başkanı                    

 

 

                              

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/10/2018 tarih ve 10984 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Zümrüt Mahallesi Küçükdağ Mevkii 20418 ada 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2018 tarih ve 2023 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2018 tarih ve 2024 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisinde Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suiçecek, Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanlarda 1/1000 ölçekli yerel koordinat sistemli uygulama imar planı paftalarının ITRF 96 koordinat sistemine dönüştürülmesi ve gösterim tekniğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesine yönelik hazırlanan İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2018 tarih ve 2022 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/10/2018 tarih ve 2025 sayılı yazısı.

4.10.2018 Ekim ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ekim ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   4.10.2018 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04/10/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

Muhittin BÖCEK

         Belediye Başkanı         

 

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1791 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

4)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1792 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)        İlçemiz Hurma Mahallesi 7471 ada 07 parselde bulunan Belediyemize ait 3.516/5000 hissenin tamamının okul yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca 25 yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1794 sayılı yazısı

 

6)        Belediyemizin 2019 yılına ait performans programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2018 tarih ve 10068 sayılı yazısı.

 

7)        Belediyemizin 2019 yılı bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2018 tarih ve 10067 sayılı yazısı.

 

8)        İlçemiz Hurma Mahallesi Küçükdağ Mevkii 20418 ada 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1790 sayılı yazısı.

 

9)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1793 sayılı yazısı.

6.09.2018 Eylül ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Eylül ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.09.2018 14:00
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06/09/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

  

Muhittin BÖCEK

Belediye Başkanı

 

1)   Açılış ve yoklama.

 

2)   Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)   İlçemiz Hurma Mahallesi 7471 ada 06 ve 07 parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/08/2018 tarih ve 1628 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

4)   Hurma Mahallesi 5.000 m² yüzölçümlü 7471 ada 7 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemiz adına kayıtlı 3.156 m² hissenin okul yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/08/2018 tarih ve 1630 sayılı yazısı.

 

5)   Kışla Mahallesi 1282 ada 12 parsel 4 nolu bağımsız bölüme karşılık mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi 1386 ada 25 parsel 13 nolu bağımsız bölümün 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması ve devir işlemlerinde Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/08/2018 tarih ve 1674 sayılı yazısı.

 

6)   İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/08/2018 tarih ve 1636 sayılı yazısı.

 

7)   Belediye Meclisimizin 04/12/2017 tarih ve 121 nolu Meclis Kararı ile “Ali Çoban Parkı” ismi verilen Hurma Mahallesi 8870 adada bulunan parkın isminin “Bayraktar Parkı” olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesini isteyen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29/08/2018 tarih ve 325 sayılı yazısı.

 

8)   Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/08/2018 tarih ve 1675 sayılı yazısı.

5.07.2018 Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Konusu
:   Temmuz Ayı Meclis Toplantısı
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.07.2018
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Konyaaltı Belediyesi 21. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Spor İşleri Müdürlüğünün 26/06/2018 tarih ve 47 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe Komisyonu kararı.

 

4)         5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizce oluşturulan ihtisaskomisyonlarına meclis üyelerimiz arasından 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21/06/2018 gün ve 362 sayılı yazısı.

 

5)         Belediyemiz Meclisince 2018 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21/06/2018 gün ve 361 sayılı yazısı.

 

6)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/07/2018 tarih ve 1269 sayılı yazısı.

1.06.2018 Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.06.2018
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        Konyaaltı Belediyesi 21. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Spor İşleri Müdürlüğünün 23/05/2018 tarih ve 37 sayılı yazısı.

 

4)        İlçemiz Hurma Mahallesi 7471 ada 06 ve 07 parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/05/2018 tarih ve 1040 sayılı yazısı.

3.05.2018 Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.05.2018
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        Belediyemizin 2017 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2018 tarih ve 4169 sayılı yazısı.

 

4)        İlçemiz Geyikbayırı, Doyran, Çağlarca, Hisarçandır, Çitdibi, Yarbaşçandır ve Üçoluk Mahallelerinde bulunan mevzii imar planlarına ait plan notu revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18/04/2018 tarih ve 746 sayılı yazısı ile ekli imar komisyonu raporu.

 

5)        İlçemiz Hurma, Liman, Zümrüt ve Çakırlar Mahallelerinde bulunan taşkın alanlarının kaldırılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18/04/2018 tarih ve 747 sayılı yazısı ile ekli imar komisyonu raporu.

 

6)        Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yapılmakta olan projeler ve inşaatlarda oluşan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan imar planı notu revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18/04/2018 tarih ve 748 sayılı yazısı ile ekli imar komisyonu raporu.

3.04.2018 Nisan Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Nisan Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   3.04.2018
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/03/2018 gün ve 3047 sayılı yazısı.

 

4)        Belediyemizin 2017 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/03/2018 gün ve 3048 sayılı yazısı.

 

5)        5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 (üç) üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 162 sayılı yazısı.

 

6)        5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar, meclis üyelerimiz arasından, en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 163 sayılı yazısı.

 

7)        İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/03/2018 tarih ve 553 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

                                                                                                                                                                                                

8)         İlçemiz Hurma Mahallesi 12131 ada 06 ve 07 numaralı parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/03/2018 tarih ve 552 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

9)         4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20/03/2018 tarih ve 362 sayılı yazısı.

 

10)       İlçemiz Geyikbayırı, Doyran, Çağlarca, Hisarçandır, Çitdibi, Yarbaşçandır ve Üçoluk Mahallelerinde bulunan mevzii imar planlarına ait plan notu revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/03/2018 tarih ve 554 sayılı yazısı.

 

11)       İlçemiz Hurma, Liman, Zümrüt ve Çakırlar Mahallelerinde bulunan taşkın alanlarının kaldırılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/03/2018 tarih ve 555 sayılı yazısı.

 

12)       Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yapılmakta olan projeler ve inşaatlarda oluşan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan imar planı notu revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 576 sayılı yazısı.

1.03.2018 Mart Ayı Meclis Gündemi

Toplantı Konusu
:   Mart Ayı Meclis Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.03.2018
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)   Açılış ve yoklama.

 

2)   Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)   İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan park alanındaki tahliye kanallarının imar planlarına işlenmesi ve Pınarbaşı Mahallesindeki tahliye kanallarının da imar planlarında revizyonunun yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/02/2018 tarih ve 334 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

4)   İlçemiz Hurma Mahallesi 9969 ada 01 nolu parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/02/2018 tarih ve 335 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)   Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı “Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Kış Turizmi Altyapısını Arttırmak İçin Snowboard ve Kayak Eğitimi Cihazı ile Eğitim Verilmesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasının görüşülmesine ilişkin, Etüd Proje Müdürlüğünün 20/02/2018 tarih ve 31 sayılı yazısı.

 

6)   5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 26/02/2018 tarih ve 10 sayılı yazısı.

 

7)   Belediyemizce 2018 yılı içerisinde başlanılacak olan projelerin finansmanında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 12.000.000,00.-(OnikimilyonTürkLirası)TL’ye kadar Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/02/2018 tarih ve 2115 sayılı yazısı.

 

8)   İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/02/2018 tarih ve 365 sayılı yazısı.

 

9)         İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 12131 ada 06 ve 07 numaralı parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/02/2018 tarih ve 366 sayılı yazısı.

1.02.2018 Şubat Meclisi Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Şubat Meclisi Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.02.2018
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)   Açılış ve yoklama.

 

2)   Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)   Mülkiyeti Belediyemize ait Hurma Mahallesi 20093 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2018 tarih ve 155 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

4)   Mülkiyeti Belediyemize ait Siteler Mahallesi 4247 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulamaimar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2018 tarih ve 154 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)   İlçemiz Hurma Mahallesi 9972 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2018 tarih ve 153 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

6)   Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na 99651 Ticaret Sicil No, 100966 Oda Sicil No ve 0577082477900001 MERSİS no ile kayıtlı bulunan, beheri 500,00.-(Beşyüz)TL değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50.000,00.-(Ellibin)TL değerindeki Konyaaltı Tem.İnş.Org.Tic. San.A.Ş.’yi hiçbir bedel ve karşılık gözetmeksizin Belediyemize hibe etmek isteyen Ahmet Hakan DENİZ’in talebinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve 1136 sayılı yazısı.

 

7)   Antalya'nın kongre ve toplantı turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla, Antalya Tanıtma Vakfı (ATAV) tarafından kurulan Antalya Kongre Bürosu’na, Belediyemizin üye olmasının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve 46 sayılı yazısı.

 

8)   İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan park alanındaki tahliye kanallarının imar planlarına işlenmesi ve Pınarbaşı Mahallesindeki tahliye kanallarının imar planlarında revizyonunun yapılması için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/01/2018 tarih ve 156 sayılı yazısı.

 

9)   İlçemiz Hurma Mahallesi 9969 ada 01 nolu parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2018 tarih ve 157 sayılı yazısı.

4.01.2018 Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   4.01.2018
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2017 tarih ve 565 sayılı yazısı.

 

4)         İlçemiz; Çağlarca Mahallesi, Feslikan Yaylasında yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı 21287 ada 01 parsel ile Konut alanı olarak planlı 21304 ada 04, 05 ve 06 parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2994 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)         İlçemiz; Arapsuyu Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait 2785 parselin Rekreasyon alanında kalan kısmının imar uygulaması işlemine dahil edilmemesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2995 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

6)         İlçemiz; Sarısu, Liman ve Hurma Mahallelerinde bulunan, Enerji Nakil Hatlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2996 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

7)         Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2018 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/12/2017 tarih ve 1817 sayılı yazısı.

 

8)         Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 8 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2017 tarih ve 1820 sayılı yazısı.

 

9)         5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2017 yılında çalıştırılan, 2018 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere 2018 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2017 tarih ve 1821 sayılı yazısı.

 

10)       Tasarrufu Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi”nde bulunan salonların günlük kira bedellerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/12/2017 tarih ve 467 sayılı yazısı.

 

11)       Mülkiyeti Belediyemize ait Siteler Mahallesi 4247 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulamaimar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2997 sayılı yazısı.

 

12)       Mülkiyeti Belediyemize ait Hurma Mahallesi 20093 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2998 sayılı yazısı.

 

13)       İlçemiz Hurma Mahallesi 9972 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2999 sayılı yazısı.

4.12.2017 Aralık Meclisi Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Aralık Meclisi Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   4.12.2017
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 15/11/2017 tarih ve 186 sayılı yazısı.

 

4)        Belediyemiz sınırları içerisinde yapımı tamamlanan parklarımızın tarif edilebilir ve daha kolay ulaşılabilir olması açısından isim verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01/12/2017 tarih ve 456 sayılı yazısı.

 

5)        İlçemiz; Çağlarca Mahallesi, Feslikan Yaylasında yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı 21287 ada 01 parsel ile Konut alanı olarak planlı 21304 ada 04, 05 ve 06 parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 2804 sayılı yazısı.

 

6)        İlçemiz; Gürsu Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Asat Genel Müdürlüğü'ne ait 2785 parselin Rekreasyon alanında kalan kısmının imar uygulaması işlemine dahil edilmemesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 2805 sayılı yazısı.

 

7)        İlçemiz; Sarısu, Liman ve Hurma Mahallelerinde bulunan, Enerji Nakil Hatlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 2806 sayılı yazısı.

2.11.2017 Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   2.11.2017
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 1930 sayılı yazısı.

 

4)        Meclis Üyemiz Taner CİHANTİMUR'un vefatıyla boşalan Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonuna, 2018 yılı Temmuz ayına kadar kalan süreyi tamamlamak üzere, meclis üyelerimiz arasından üye seçimi yapılmasına ilişkin, Yazı işleri Müdürlüğünün 30/10/2017 tarih ve 456 sayılı yazısı.

 

5)        Belediyemiz ile Yenişarbademli Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş belediyecilik ilişkisinin kurulup kurulmayacağı, kurulması halinde Kardeş Belediye Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı işleri Müdürlüğünün 30/10/2017 tarih ve 455 sayılı yazısı.

5.10.2017 Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   5.10.2017
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)         Açılış ve yoklama.

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)         Belediyemizin 2018 yılına ait performans programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 1423 sayılı yazısı.

4)         Belediyemizin 2018 yılı bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 1422 sayılı yazısı.

5)         Dolu Kadro Değişikliklerine ilişkin III sayılı cetvelin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/09/2017 gün ve 1363 sayılı yazısı.

6)         Hurma Mahallesi Değirmenözü mevkiinde orman sınırları ile Uygulama İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/09/2017 tarih ve 2347 sayılı yazısı.

7)         Liman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarısu Doğal Sit Alanı için hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/09/2017 tarih ve 2348 sayılı yazısı.

8)         Hurma Mahallesi 9165 ada 01 parselde hastane yapılabilmesi için hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 2350 sayılı yazısı.

9)         Antalya 4.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Esas No: 2011/20 sayılı dosyası (birleşen dosya Antalya 5.Asliye hukuk Mahkemesi’nin Esas No: 2017/31) ile görülmekte olan davanın kabulüne karar verilip verilmeyeceğinin görüşülmesini isteyen, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02/10/2017 tarih ve 999 sayılı yazısı.

7.09.2017 Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   7.09.2017
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Belediyemizin üyesi olduğu, “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği” tüzüğünün kabulü ile Birlik Meclisinde görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16/08/2017 tarih ve 359 sayılı yazısı.

 

4)         Siteler Mahallesi 20308 ada 01 parselde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ile Uncalı polis lojmanları arasında kalan yaya yolu için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2017 tarih ve 2159 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

5)         Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2017 tarih ve 2160 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2017 tarih ve 2162 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

6.07.2017 Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   6.07.2017
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizce oluşturulan ihtisaskomisyonlarına meclis üyelerimiz arasından 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23/06/2017 gün ve 258 sayılı yazısı.

 

4)         Belediyemiz Meclisince 2017 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23/06/2017 gün ve 257 sayılı yazısı.

 

5)         Liman Mahallesi 8904 ada 13 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/06/2017 tarih ve 1694 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)         Arapsuyu Mahallesi 4044 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/06/2017 tarih ve 1695 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

7)         İlçemiz; Gökçam ve Kır Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişi seçiminin yapılmasına ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/06/2017 tarih ve 1721 sayılı yazısı.

 

8)         Konyaaltı Belediyesi 22. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Spor İşleri Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 66 sayılı yazısı.

 

9)         5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/07/2017 tarihinden itibaren Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılacak olup, söz konusu sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07/06/2017 tarih ve 781 sayılı yazısı.

 

 10)      Siteler Mahallesi 20308 ada 01 parselde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ile Uncalı polis lojmanları arasında kalan yaya yolu için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/06/2017 tarih ve 1698 sayılı yazısı.

 

11)         Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/07/2017 tarih ve 1733 sayılı yazısı.

 

12)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/07/2017 tarih ve 1734 sayılı yazısı.

1.06.2017 Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Toplantı Konusu
:   Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Toplantı Tarih ve Saati
:   1.06.2017
İlgili Kurum
:   Konyaaltı Belediyesi

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Sayıştay Başkanlığının, Belediyemizde yapmış olduğu 2016 yılı denetimine ilişkin düzenlenen denetim raporu hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesine yönelik, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/05/2017 tarih ve 854 sayılı yazısı.

 

4)         5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hazırlanan 2017 yılı ek bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 853 sayılı yazısı.

 

5)         5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 29/05/2017 tarih ve 46 sayılı yazısı.

 

6)         Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 1397 sayılı yazısı.

 

7)         Arapsuyu Mahallesi 4044 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 1398 sayılı yazısı.

 

8)         Belediyemiz sınırları dâhilinde belirlenmiş alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 1399 sayılı yazısı.

 

9)         Hurma Mahallesi 8904 ada 13 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 1400 sayılı yazısı.

 

10)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/05/2017 tarih ve 1396 sayılı yazısı.

5.05.2017 Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi