444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Eylül Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 07/09/2017 tarihli Eylül ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 82= Belediye Başkanlığımıza yapılan iki ayrı talebin birleştirilerek, tek bir madde olarak görüşülmesi ve verilen önergenin gündemin 7. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 83= Verilen önergenin gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 84= Verilen önergenin gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 85=Verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 86= 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (o) bendi uyarınca, Belediye Meclisimizin 05.01.2017 tarih ve 08 sayılı kararı ile üyesi olduğumuz "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" tüzüğünün, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulüne; ayrıca, Birlik Tüzüğünün 13. maddesine göre Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’in yanı sıra asil üye olarak Meclis Üyeleri Ayhan Adnan ABAY, Şafak OTUZALTI ve Hacet KAVAK; yedek üye olarak da Meclis Üyeleri Nail AVCI ve Ali POLAT’ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 87= Siteler Mahallesi 20308 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 88= Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 89= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alan hakkında; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi uyarınca kamulaştırma bedeli yerine idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş eşdeğer bir taşınmaz malı ile trampa edilmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve ilgili mevzuat gereği kamulaştırmasız el atılan müvekkil taşınmazının bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; İlgi (a) dilekçeye konu uygulama imar planında Trafo ve Resmi Kurum Alanı olarak planlı Hurma 8785 ada 1 parsele T.E.D.A.Ş tarafından trafo yapılmak suretiyle fiilen el atılmış olup yetki ve sorumluluğunun T.E.D.A.Ş’a, Resmi Kurum Alanı olarak planlı kısmın kamulaştırma yetki ve sorumluluğu İçişleri Bakanlığına ait olması nedeniyle reddine, ilgi (c) dilekçeye konu uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı Hurma 9170 ada 1 parselde kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun İçişleri Bakanlığına ait olması nedeniyle reddine karar verilmesi; İlgi (a) ve (c) dilekçelere konu uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı E=0.40 emsalli yapılaşma koşullu Hurma mahallesi 8785 ada 1 parselin resmi kurum alanı olarak planlanan kısmında ve Hurma mahallesi 9170 ada 1 parselde “planda idari tesis alanı, resmi kurum, resmi bina veya tesisler alanı olarak belirlenen alanlarda, büro ve hizmet binası yapılarak kullanılabilecek”; ilgi (b) dilekçeye konu sosyal tesis alanı olarak planlı Hurma 9171 ada 1 parselde E=0.40 emsalli yapılaşma koşullu Hurma mahallesi 9171 ada 1 parselde ‘’kütüphane, sergi salonu, müze, sinema, tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yaşlı ve engelli evi, rehabilitasyon merkezi gibi yada birkaç fonksiyonun bir arada bulunduğu üniteler yapılabilecek’’ bir yada birkaç fonksiyonun bir arada bulunduğu üniteler yapılarak kullanılabilecek belirtilen parseller için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 90= İmar planında pazar yeri olarak planlı Arapsuyu Mahallesi 20263 ada 01 parsel ve Hurma Mahallesi 8880 ada 01 parselde, Pazarcılar Odasınca pazar yerleri yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Pazarcılar Odası ile “Ortak Hizmet Projesi Protokolü” yapılması ve bu konuda protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 91= 656.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Müsabakalarında dereceye giren Konyaaltı Belediyespor Kulübü Güreşçileri Baş birincisi İsmail BALABAN, K.K Büyük Boy üçüncüsü Mustafa Taş, Antrenör Hasan AYDIN ile Yardımcı Antrenör Ufuk ATALAN’a 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca, Belediyemizce ödüllendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 92= İlçemiz Liman Mahallesi 24.Sokak No:13 adresinde faaliyet gösterecek olan “Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı ile Kız Öğrenci Yurdu hizmetlerinden yararlanacakların ödemesi gereken ücretin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 93= Belediyemizce, bölgemizde açılan Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri hizmetlerinden yararlanacak çocukların masraf ve diğer giderlerinin karşılanması amacıyla 2017-2018 öğretim yılı için ödemeleri gereken ücretin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 94= 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Müsabakalarında dereceye giren Konyaaltı Belediyespor Kulübü Güreşçileri Baş birincisi İsmail BALABAN, K.K Büyük Boy üçüncüsü Mustafa TAŞ, Antrenör Hasan AYDIN ile Yardımcı Antrenör Ufuk ATALAN’a 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Baş Birincisi İsmail BALABAN’a 200.000,00.-TL(ikiyüzbinTürkLirası)’na kadar nakdi veya ayni ödül, K.K Büyük Boy Üçüncüsü Mustafa TAŞ’a 10.000,00.-TL(OnbinTürkLirası), Antrenör Hasan AYDIN’a 15.000,00.-TL(OnbeşbinTürkLirası), Yardımcı Antrenör Ufuk ATALAN’a 10.000,00.-TL(Onbin TürkLirası) ödül verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 95= İlçemiz Liman Mahallesi 24.Sokak No:13 adresinde faaliyet gösterecek olan “Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik ile Kız Öğrenci Yurdu hizmetlerinden yararlanacak öğrencilerin ödemesi gereken ücretin her türlü vergiler dâhil, aylık 500,00.-(beşyüz)TL olması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 96= Belediyemizce, bölgemizde açılan Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri hizmetlerinden yararlanacak çocukların masraf ve diğer giderlerinin karşılanması amacıyla 2017-2018 öğretim yılı için ödemeleri gereken ücretin çocuk başı her türlü vergi dahil olmak üzere 600,00.-(altıyüz)TL olmasına, diğer indirimden yararlanacak ve ücretten muaf olacak olan çocuklara ilişkin usullerin belirlenmesinde de Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin “ücret” başlıklı 16. maddesinde belirlenen usullerin uygulanması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.