444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

 

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Şubat Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 04/02/2016 tarihli Şubat ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 17= Verilen önergenin gündemin 13. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 18= Verilen önergenin gündemin 14. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 19= Meclis ÜyesiÖnder ÖNEN’in istifasıyla boşalan Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5393 Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 2016 yılı Haziran ayına kadar kalan süreyi tamamlamak üzere Elif İSTEK oy birliği seçilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 20=5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen güreşlerde göstermiş oldukları başarılar sebebiyle Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Güreşçileri İsmail BALABAN’a 20.000,00-TL(YirmibinTürkLirası), Hasan Can GÜZELLER’e 5.000,00-TL (BeşbinTürkLirası), Tufan GÜZEL’e 5.000,00-TL(BeşbinTürkLirası), Burak KOCA’ya 5.000,00-TL (BeşbinTürkLirası), Turan BALABAN’a 7.500,00-TL(YedibinbeşyüzTürkLirası) ve Antrenör Hasan AYDIN’a 10.000,00-TL (OnbinTürkLirası) nakdi ödül verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 21=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkı verilmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılması, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkının kullandırılması, talebe konu taşınmaza konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer müstakil bir taşınmazla başka bir yerden trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması, taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin veya piyasa rayiç bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. maddesi  ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 22= Arapsuyu Mahallesi 8960 ada 04 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 23= Arapsuyu Mahallesi 4161 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 24= Pınarbaşı Mahallesi 4036 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 25= Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlı 15.230 m² yüzölçümlü Hurma 20093 ada 01 nolu parsel taşınmazın; Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ve 13. maddelerine göre tapu kütüğüne “yataklı devlet hastanesi” yapılmak üzere ve hastane isminin başına da, “Konyaaltı Belediyesi” isminin verilmesi ile amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair şerh düşülmesi şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Sağlık Bakanlığı’na bedelsiz tahsis edilmesi ve tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 26= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine göre hazırlanan “Spor İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik” taslağının görüşülmek üzere Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 27= Arapsuyu Mahallesi 3820 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 28= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; parselin gerçek değerinin el atma tarihinden itibaren faizi ile birlikte ödenmesi, parsel için müracaat tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıllık ecrimisil bedelinin el atma ve tahakkuk tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer(aynı değerdeki) emsal bir taşınmazla takas edilmesi veya imar planı değişikliği yapılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin veya piyasa rayiç bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 29= İlçemiz; Doyran, Akdamlar, Çağlarca ve Hacısekililer C tipi piknik ve mesire yerlerindeki eski köy tüzel kişilikleri ile vatandaşlar arasında yapılan gözleme ünitelerine ait alt kira sözleşmelerinin 3. şahıslara devredilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 30= Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneği’ne, Belediyemizce nakdi yardım yapılmasının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine göre değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 31= Belediyemizce; Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2014 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 173.821,36.-TL nakdi yardım olarak verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.