444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları


T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri


Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Mart Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

    Belediye Meclisimizin 06/03/2015 tarihli Mart ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2-    KARAR NO: 40= Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 600 Sokak ile 618 Sokak kesişiminde bulunan 1600 m²’lik park alanı “Özgecan ASLAN Parkı” ismi verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-    KARAR NO: 41= Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2015 yılı mali destek programından hibe alınmasına yönelik, Belediyemizce yenilenebilir enerji, park bahçe atıkları bertarafı konusunda proje hazırlanarak başvuru yapılması ve bu konuda yetkilendirme yapılması hususunun görüşülmek üzere, konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-    KARAR NO: 42= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak mülkiyet (tasarruf) haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, özel mülkiyete konu hale getirilmesi, imar planı değişikliği ile faydalı alan (konut ve ticaret alanı) üretilmesi, eş değer bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi hususların da Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-    KARAR NO: 43= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut ve ticari) imar hakkı verilmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması, idareye ait konum, yüzölçümü, nitelik v.b. yönlerden eşdeğer olan müstakil bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı aynı hak tanınması veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi hususlarının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-    KARAR NO: 44= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Duraliler 20270 ada 04, Hurma 9939 ada 02 parsel ve 9969 ada 01 parsellerin semt spor alanından çıkarılması, talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedeniyle taleplerin reddedilmesine; parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-    KARAR NO: 45= Belediye Meclisimizin 07/05/2014 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 522 sayılı kararı ile onanan, “Belediyemiz sınırları dâhilindeki uygulama imar planında donatı alanı olarak ayrılan, ancak üzerlerinde yapılanma koşulları belirlenmeyen donatı alanlarına ilişkin plan notları düzenlemesi”ne askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edilmiştir.

8-    KARAR NO: 46= Belediye Meclisimizin 07/03/2014 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11/09/2014 tarih ve 461 sayılı kararı ile onanan, “1999 yılından önce planlanmış Konyaaltı Belediyesi sınırlarında kalan bütün mahalleleri kapsayan zorunlu yol boyu ticaret, isteğe bağlı yol boyu ticaret ve isteğe bağlı zemin kat ticaret alanlarının belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği”ne askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; itirazlardan, Şeref CİVAN ve Arif ORHAN’ın taleplerinin oy birliği ile reddine; diğer itirazlardan Orhan BİLGİN ve Zeki BİLGİN’in taleplerinin ise oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

9-    KARAR NO: 47= 380+154 kV Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-    KARAR NO: 48= Hurma Mahallesi 6878 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-    KARAR NO: 49= Muhasara Bölgesi için hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 
12-    KARAR NO: 50= Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2014/342, K:2014/1166 sayılı karar ile iptal edilen Arapsuyu Mahallesi 20189 ile 3750 ada ve çevresi için mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13-    KARAR NO: 51= Arapsuyu Mahallesi 3760 ada 06 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14-    KARAR NO: 52= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6433 ada 01 parsel, 6431 ada 05 parsel ve 6422 ada 05 parsellerin spor alanından çıkarılmasına ilişkin taleplerin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

15-    KARAR NO: 53= Muhasara Bölgesi için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.