444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri


Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2015 Yılı Şubat Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

    Belediye Meclisimizin 06/02/2015 tarihli Şubat ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 2015 yılı Ocak ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2-    KARAR NO: 17= Verilen 1 nolu önergenin gündemin 17. maddesi olarak gündeme alınması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-    KARAR NO: 18= Verilen 2 nolu önergenin gündemin 18. maddesi olarak gündeme alınması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-    KARAR NO: 19= Verilen 3 nolu önergenin gündemin 19. maddesi olarak gündeme alınması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-    KARAR NO: 20= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; imar planında değişiklik yapılması, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-    KARAR NO: 21= Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Kadın ve Doğa” konulu resim yarışması ve seramik yarışması ile “Kadın Öyküleri” konulu öykü yarışmasında dereceye girecek eser sahiplerine verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-    KARAR NO: 22= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-    KARAR NO: 23= Mülkiyeti Belediyemize ait uygulama imar planında Semt Spor Sahası olarak planlanan 2851 m² yüzölçümlü Arapsuyu 6925 ada 3 parselde mevcut yapılar ve tenis kortlarının Belediyemizce hazırlanan mimari avan proje ile Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak yıkılması ve hazırlanacak olan mimari avan projeye göre yüklenici tarafından oluşturulacak uygulama projelerine göre inşaat ruhsatı alınarak yapılması ve kira bedeli karşılığında 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-    KARAR NO: 24= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak mülkiyet (tasarruf) haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, aynı değerde başka bir yer verilmesi (takas, trampa) veya taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi hususlarının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-    KARAR NO: 25= Mülkiyeti Belediyemize ait 7.006,15 m² yüzölçümlü Çakırlar 20410 ada 143 parselin 5393 sayılı Belediye Yasasının 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-    KARAR NO: 26= Belediye Meclisimizin 04/07/2014 tarih ve 94 sayılı kararı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12 ve 13. maddeleri kapsamında adalet hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devir edilen toplam 23802 m² yüzölçümlü Arapsuyu 4108 ada 02 parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 490/23802 hissenin geri alınması ve devir işlemlerinde de Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 
12-    KARAR NO: 27= Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre bütçede belirtilen plan değişikliği ücret tarifesine ilaveler yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13-    KARAR NO: 28= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Arapsuyu 20061 ada 01 ve 20071 ada 01 ile belediye semt spor tesis alanı olarak planlı Arapsuyu 20252 ada 04, 20077 ada 01 ve 20018 ada 03 parsellerin spor alanından çıkarılması, talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedeniyle taleplerin reddedilmesine; parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14-    KARAR NO: 29= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Duraliler 20270 ada 04, Hurma 9939 ada 02 parsel ve 9969 ada 01 parsellerin semt spor alanından çıkarılması, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin imar plan değişikliği olması sebebiyle, Plan ve Proje Müdürlüğü’nden teknik görüş alındıktan sonra, konunun İmar Komisyonunca değerlendirilerek Meclisimize getirilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15-    KARAR NO: 30= Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2003/849, K:2005/910 sayılı kararı ile iptal edilen 3802 ada 18 nolu parsel için yeniden hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle teknik ve hukuki yönlerden incelenmek üzere Plan ve Proje Müdürlüğü’ne havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

16-    KARAR NO: 31= Belediye Meclisimizin 07/03/2014 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11/09/2014 tarih ve 461 sayılı kararı ile onanan, Belediyemiz sınırları içerisinde onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan, 20 m altı ve üstündeki yollara cephesi olan konut parsellerinde ticaret alanların belirlenmesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) adet itirazın görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

17-    KARAR NO: 32= Belediye Meclisimizin 07/05/2014 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 522 sayılı kararı ile onanan, Belediyemiz sınırları dâhilindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında donatı alanı olarak ayrılan ancak üzerlerinde yapılanma koşulları belirlenmeyen donatı alanlarına ilişkin plan notları düzenlemesine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

18-    KARAR NO: 33= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 9969 ada 01, 4149 ada 06 parsel, 4278 ada 09 parsel, 8865 ada 01 parsel ve 20063 ada 01 parsellerin spor alanından çıkarılmasına ilişkin taleplerin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

19-    KARAR NO: 34= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 3. derece Avukat kadrosunda 15.02.2015 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

20-    KARAR NO: 35= Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 64. maddesi, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 2. ve 3. maddeleri ile 31/03/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği uyarınca, Belediyemizin üye olması ve Belediye Başkanımız Sayın Muhittin BÖCEK’in Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

21-    KARAR NO: 36= Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 02 Aralık 2014 tarihli kararına istinaden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (a) bendi uyarınca; Belediyemizce, İlçemizde bulunan cemevlerinin ibadethaneden sayılması ve diğer mabetlere yapılan hizmetlerin cemevlerine de sağlanması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

22-    KARAR NO: 37= 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Kadın ve Doğa” konulu resim yarışması ve seramik yarışması ile “Kadın Öyküleri” konulu öykü yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine verilecek ödül miktarlarının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 1.’lere: 1.500,00 TL, 2.’lere: 1.000,00 TL, 3.’lere: 500,00 TL olması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

23-    KARAR NO: 38= Belediyemizden nakdi yardım talebinde bulunan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine göre, 2014 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 141.212,58.-TL nakdi yardım olarak verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

24-    KARAR NO: 39= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 3. derece Avukat kadrosunda 15.02.2015 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 1.770,00.-TL olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.