444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Mayıs Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 07/05/2014 tarihli Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2014 yılı Nisan ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 46=Belediyemizin 2013 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 47=İlçeÇiftçi Malları Koruma Meclisi’nde görev yapmak üzere; asil üyeliklere Zeki ÖGKE, Osman ÖZTÜRK, Zekeriya YILMAZ, İsmet PERK ve Mehmet YAĞLI; yedek üyeliklere Ali ILGIN, Ramazan GÜÇ, İsmail YILDIRIM, Ayhan ÜZÜM ve Süleyman KIZIL seçildiler.

 

4-      KARAR NO: 48= İlçeMurakabe Heyeti’nde görev yapmak üzere; asil üyeliklere Salih TEKER, Mustafa KAYRAK, Cemil KÖSE, Osman YILMAZ ve Süleyman UTKU; yedek üyeliklere Muharrem AKMAN, Hüseyin Vedat MUTLU, Turan DİKMEN, Hüseyin KAKIZ ve Sait KARATEKE seçildiler.

 

5-      KARAR NO: 49=6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90. maddesi uyarınca oluşturulacak olan Gayrimenkul Satış Komisyonunda, Belediyemiz adına görev yapmak üzere; asil üye olarak Meclis Üyesi Nail AVCI ve yedek üye olarak ta Ömer Faruk DALBUDAK oy birliği ile seçildiler.

 

6-      KARAR NO: 50=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların trampası, mülkiyet hakkını kısıtlayan tahsis amacı dışına çıkarılması, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle veya bunların mümkün olmaması halinde bedelin tazmini hususlarının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 51= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların kamulaştırmasının yapılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, imar planı değişikliği konut veya ticari imar hakkının verilmesi ile yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer olan müstakil bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 52= Arapsuyu 629 parselin imar gittileri olan Arapsuyu 20078 ada 02,20075 ada 02 ve 20073 ada 06 parsellerde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan hisselerin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince satışının yapılması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

9-      KARAR NO: 53= 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, Batı Çevre yolu güzergahının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavaşakların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine yönelik düzenlenen imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 54= 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Shell&Turcas Petrol A.Ş.’ne ait boru hattının kara tarafına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 55= Belediye Meclisimizin 04/10/2013 tarih ve 109 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10/12/2013 tarih ve 743 sayılı kararı ile onanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 56= Belediyemiz sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında donatı alanı olarak ayrılan ancak üzerinde yapılanma koşulları belirlenmeyen donatı alanlarına yönelik hazırlanan imar plan notları, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 57= Gürsu Mahallesi 6925 ada için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 58= Arapsuyu Mahallesi 6407 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 59= Belediye Meclisimizin 04/12/2013 tarih ve 160 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13/01/2014 tarih ve 58 sayılı kararı ile onanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 60= 2014 yılında ihalesi yapılacak olan EXPO 2016 Parkı ve diğer projelerin hayata geçirilmesinde kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri uyarınca, Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e; İller Bankası, resmi ve özel bankalardan 10.000.000,00.-TL(onmilyonTürkLirası)’ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17-  KARAR NO: 61= Belediyemizin 2013 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 62= 2014 yılında ihalesi yapılacak olan EXPO 2016 Parkı ve diğer projelerin hayata geçirilmesinde kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri uyarınca, Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e; İller Bankası, resmi ve özel bankalardan 10.000.000,00.-TL(onmilyonTürkLirası)’ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul e