444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-      Belediye Meclisinin Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 82= Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2013 yılına ait performans hedef ve göstergelerini gösteren idari performans programının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 83= Belediyemizin 2013 yılı bütçe taslağının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

4- KARAR NO: 84= İlçemizde evsel katı atık tarifesinin, belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 85= “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca hazırlanan Plan ve Proje Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

6- KARAR NO: 86= Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2013 yılına ait performans hedef ve göstergelerini gösteren idari performans programı; oy çokluğuyla kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 87= Bütçe Komisyonunun 08/10/2012 gün ve 2012/17 nolu raporu, Belediyemizin 2013 yılı bütçe kararnamesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2013 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve memur-işçi kadro cetvelleri; oy birliği ile kabul edildi.

 

8- KARAR NO: 88= İlçemiz evsel katı atık tarifesinin, Belediyemizce kent temizliği hizmeti için harcanan net toplam sistem maliyetinin, 2011 yılı toplam su tüketimine bölümü sonucunda m³ başına düşen miktarının, evsel katı atık tarifesi olarak 5.295.769,66 TL/9.856.308 m³= 0,54 TL/ m³ olması, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 89= Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan Plan ve Proje Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.