444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 02/09/2021 Tarihli

Eylül Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT, Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Özgür ERDOĞAN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa ÇOLAK. Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Hasan AKKOYUN, Hasan KİRAZ, İlter AYDIN, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 05/08/2021 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 76= Belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan Belediye Başkanının bu sıfatının gereği olarak Belediyemiz sınırları içinde yapacağı temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri konusunda uyacağı kuralları belirlemek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Temsil, Tören Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 77= 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediyemizde münhal bulunun 1 adet 9. derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 2. derece Tekniker kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin gündemin 12. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 4. KARAR NO: 78= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 5. KARAR NO: 79= 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 6. KARAR NO: 80= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, norm kadrolarımızda münhal bulunan, 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 11011 unvan kodlu Basın ve Yayın Müdürü kadrosu ile 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 2771 unvan kodlu Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun kaldırılarak; 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 11010 unvan kodlu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu oluşturulmasına ilişkin hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. KARAR NO: 81= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 4335 unvan kodlu Kütüphane Müdürü kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan (I) sayılı Müdür Kadro İhdas Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 82= Belediyemizde çalışan memurlar ile orta ve üst düzey yöneticilerin kurum hedef ve ilkeleri doğrultusunda iş verimliliğini artırmak ve sürdürebilmek için performans ölçme ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Devlet Memurları Performans Değerlendirme Yönetmeliği” taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 83= Siteler Mahallesi 4248 ada 02 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 84= Siteler Mahallesi 4248 ada 03 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 85= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların imar planı değişikliği yapılarak kamuya ayrılan alan vasfından çıkarılması, takas işlemi uygulanarak aynı değerde başka bir taşınmaz ile değiştirilmesi ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 86= Belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan Belediye Başkanının bu sıfatının gereği olarak Belediyemiz sınırları içinde yapacağı temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri konusunda uyacağı kuralları belirlemek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Temsil, Tören Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği” taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 87= 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediyemizde münhal bulunun 1 adet 9. derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 2. derece Tekniker kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 14. KARAR NO: 88= 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediyesi’nde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii memurlar ile orta ve üst düzey yöneticilerin kurum hedef ve ilkeleri doğrultusunda iş verimliliğini arttırmak ve sürdürebilmek için performans ölçme ve değerlendirmesi ile ödüllendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Konyaaltı Belediyesi Devlet Memurları Performans Değerlendirme Yönetmeliği” taslağı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 15. KARAR NO: 89= 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (o) bendi ve 60. maddesinin (k) bendine dayanılarak, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan Belediye Başkanının bu sıfatının gereği olarak Belediyemiz sınırları içinde yapacağı temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri konusunda, Belediyemiz bütçesinde yer alan temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin sarf esas ve usullerini uygulamada uyacağı kuralları belirlemek amacıyla, aynı Kanunun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan “Konyaaltı Belediyesi Temsil, Tören Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği” taslağı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.