444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Meclisi Toplantı Gündemi
01.04.2011
Konyaaltı Belediyesi

01.04.2011 Nisan Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.


2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2011 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2010 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.03.2011 gün ve 551 sayılı yazısı.


4)      5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclisimizce meclis 1. ve 2. başkan vekili ile en az iki kâtip üyenin seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2011 tarih ve 72 sayılı yazısı.


5)      5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından 3 (üç) üyenin 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla encümen üyeliği seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2011 tarih ve 71 sayılı yazısı.


6)      5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere imar ve bütçe komisyonlarına üye seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2011 tarih ve 70 sayılı yazısı.


7)      Belediyemizin 2010 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.03.2011 gün ve 552 sayılı yazısı.


8)      18I-IVb imar planı paftasında bulunan Hurma 4216 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2011 tarih ve 1257 sayılı yazısı.


9)      20İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 4107 ada 03 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.03.2011 tarih ve 1258 sayılı yazısı.


10)   Gürsu Mahallesi 3307 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2011 tarih ve 1259 sayılı yazısı.