444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Aralık Ayı Meclis Gündemi
02.12.2021 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                          

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.12.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

        

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 02/11/2021 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/11/2021 tarih ve 4379 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (71. Gurup)
  4. İlçemiz Liman Mahallesinde İmar Planında park, yol ve yeşil alanda kalan Belediyemiz Tasarrufu altındaki 11 ila 16 noktaları arasındaki 173 m²'lik alanın Boru Hattı geçirilmek sureti ile irtifak hakkı/kullanma izni verilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ile 13. maddeleri kapsamında boru hattı geçirilmek üzere Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ile tahsis edilmesi halinde tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Semih ESEN'e yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/11/2021 tarih ve 862 sayılı yazısı.
  5. 2021 yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kalemine 6.250.000,00.-TL ve 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personellere Yapılacak Kıdem Tazminatları Ödemesi kalemine 350.000,00.-TL olmak üzere toplamda 6.600.000,00.-TL ödenek aktarılmasının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/11/2021 tarih ve 1343 sayılı yazısı.
  6. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/11/2021 tarih ve 2000 sayılı yazısı.
  7. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/11/2021 tarih ve 4380 sayılı yazısı. (72. Gurup)