İmar işlemleri

I.    İskan İçin Gerekli Evraklar

1.    İskan dilekçesi ( Belediye İskan Servisinde doldurulacak)
2.    Yapı denetim İş bitim Belgesi
3.    İskan kontrol Föyü
4.    Güncel Tapu Kayıt Sureti
5.    Borcu Yoktur Yazısı ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
6.    Mimari İş bitim belgesi (Mimarlar Odası Onaylı)
7.    SSK İşbitim Belgesi
8.    Asat İşbitim Belgesi
9.    Tedaş İşbitim Belgesi  / YDK Elektrik işbitim Belgesi
10.    Telekom İş bitim Belgesi
11.    Enerji Kimlik Belgesi
12.    Asansör Harcı
13.    Yapı Denetim Sığınak Raporu (2 Adet)
14.    Sığınak Proje Ozaliti (Belediye Onaylı Projesinden)
15.    Ruhsat Fotokopisi
16.    Bina Fotoğrafı  (tüm cepheler tam görünecek şekilde)
17.    İtfaiye Uygunluk Raporu
18.    Konyaaltı Müteahhitler Derneği Kayıt Belgesi
19.    Asansör Uygunluk Belgesi (Belediye asansör servisi onaylı)

II.    II.YAPI RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

1.    Mimari Ön Onay Dilekçesi
2.    Arsa Boştur Onayı (Fotoğraflı)
3.    Ruhsat Dilekçesi(Kayıtlı)
4.    Belediye Harç Dekontu
5.    Yapı Denetim Taksit Dekontu
6.    Numarataj Krokisi
7.    Tapu Kayıt Sureti ( Son Bir Aylık Güncel)
8.    İmar Çapı( Bir Yıllık Güncel)  - Kamu Terki Yoktur Yazısı
9.    Ölçü Krokisi
10.    Plankote Ve Kot Onayı
11.    Aplikasyon Krokisi
12.    Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi
13.    Müteahhit Tescil Belge Noları
14.    Arsa Sahibi Müteahhit Tc.Kimlik Noları
15.    Müteahhite Ait İmza Sirküleri / Atso Kaydı / Vergi Levhası
16.    Yibf Formu – Hizmet Sözleşmesi
17.    Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri
18.    Proje Müelliflerinin Taahhütleri
19.    Şantiye Şefi İkamet,Kimlik Fotokopisi,Oda Belgesi
20.    Kontrol Elemanı İkameti
21.    Yapı Denetim Firmasının Denetçilerinin Tc. Kimlik Noları
22.    Yapı Denetim Taahhütnamesi
23.    Asttan Kanalizasyon Yazısı
24.    Proje Kontrol Föyleri
25.    Müteaahhite Ait Ticari Gazete Yayını
26.    İlgili Odasından Onaylı Mimari, Statik, Mekanik Ve Elektrik Projesi
27.    Tapu Kayıt Suretinde Adı Geçen Maliklerin Borcu Yoktur Evrağı
28.    Fen İşleri Müdürlüğünden Hafriyat Belgesi

NOT: RUHSAT EVRAKLARI TAMAMLANDIKTAN SONRA RUHSAT HARÇLARI HESAPLANIR

III.    RUHSAT YENİLEME EVRAKLARI

1.    Önceki İnşaat Ruhsatının Fotokopisi
2.    Tapu Kayıt Sureti ( Son Bir Aylık Güncel)
3.    İmar Çapı( Bir Yıllık Güncel)
4.    Tapu Kayıt Suretinde Adı Geçen Maliklerin Borcu Yoktur Evrağı
5.    Beton Numune Sonuçları
6.    Teknik Rapor (Proje Müellifleri Tarafından İmzalanmış.
7.    Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri
8.    Proje Müelliflerinin Taahhütleri
9.    Temel Ve Subasman Vize Kontrol
10.    Yapı Sahiplerinin Tc Noları
11.    Tapu Kayıt Suretinde Adı Geçen Maliklerin Gerekiyorsa Vekâletnamesi
12.    Müteahhide Ait İmza Sirküleri / Atso Kaydı / Vergi Levhası
13.    Yapı Performans Raporu
14.    Bina Yerinde Kontrol Edilecek
15.    Yapı Denetim Evrakları
16.    Yapı Denetim Sözleşmesi
17.    Yapı Denetim Taahhütü
18.    Yapı Denetim İzin Belgesi
19.    Yapı Denetim Ticaret Odası Kaydı
20.    Vergi Levhası
21.    Yibf Çıktısı

IV.    TADİLAT PROJESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

1.    Önceki İnşaat Ruhsatının Fotokopisi
2.    Yeni Tarihli Tapu Kayıt Sureti
3.    Tapu Kayıt Suretinde Adı Geçen Maliklerin Gerekiyorsa Vekâletnamesi
4.    İmar Çapı( Bir Yıllık Güncel)
5.    Tapu Kayıt Suretinde Adı Geçen Maliklerin Borcu Yoktur Evrağı
6.    Yibf Çıktısı
7.    Değişen Yada Mevcut Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri
8.    Proje Müelliflerinin Taahhütleri
9.    Niteliğine Göre Gerekiyorsa Numarataj Krokisi
10.    Belediye Harç Dekontları

V.    YIKIM RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
1.    Dilekçe
2.    İmar Çapı
3.    Tapu Kayıt Sureti
4.    Hissedarların Muvafakat’ı
5.    Asat İlişik Kesme Belgesi
6.    Teidaş İlişik Kesme Belgesi
7.    Noter Onaylı Müteaahit Yapı Sahibi Arasındaki Sözleşme ( Müteahhit Yetki Numarası İşlenecek)
8.    Müteahhit Faaliyet Belgesi Ve Vergi Levhası Fotokopisi
9.    Emlak Borcu Yoktur
10.    Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Moloz Nakil Yazısı
11.    Harç Ve Ücret Makbuzu
12.    Binanın Fotoğrafı
13.    13)Fenni Mesuliyet Belgesi  (Yıkım Yaptıracak Kontrol Elemanlarının)

VI.    MÜTEAHHİT DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

1.    Önceki İnşaat Ruhsatının Fotokopisi
2.    Yeni Tarihli Tapu Kayıt Sureti
3.    Tapu Kayıt Suretinde Adı Geçen Maliklerin Gerekiyorsa Vekâletnamesi
4.    İmar Çapı( Bir Yıllık Güncel)
5.    Tapu Kayıt Suretinde Adı Geçen Maliklerin Borcu Yoktur Evrağı
6.    Yibf Çıktısı
7.    Değişen Yada Mevcut Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri
8.    Proje Müelliflerinin Taahhütleri
9.    Niteliğine Göre Gerekiyorsa Numarataj Krokisi
10.    Belediye Harç Dekontları
11.    Yapı Sahibi Müteahhit İnşaat Sözleşmesi
12.    Yapı Sahipleri Ve Önceki Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşmenin Noter Onaylı Feshi Veya Mahkeme Kararı
13.    Müteahhit Tescil Belge Noları
14.    Arsa Sahibi Müteahhit Tc.Kimlik Noları
15.    Müteahhite Ait İmza Sirküleri / Atso Kaydı / Vergi Levhası


VII.    YAPI DENETİM DEĞİŞİKLİĞİ
1.    ÖNCEKİ İNŞAAT RUHSATININ FOTOKOPİSİ
2.    YENİ TARİHLİ TAPU KAYIT SURETİ
3.    TAPU KAYIT SURETİNDE ADI GEÇEN MALİKLERİN GEREKİYORSA VEKÂLETNAMESİ
4.    İMAR ÇAPI( BİR YILLIK GÜNCEL)
5.    TAPU KAYIT SURETİNDE ADI GEÇEN MALİKLERİN BORCU YOKTUR EVRAĞI
6.    YİBF ÇIKTISI
7.    DEĞİŞEN YADA MEVCUT PROJE MÜELLİFLERİNİN SİCİL DURUM BELGELERİ
8.    NİTELİĞİNE GÖRE GEREKİYORSA NUMARATAJ KROKİSİ
9.     BELEDİYE HARÇ DEKONTLARI
10.    YAPI SAHİBİ YDK. SÖZLEŞMESİ
11.    YAPI DENETİM HARÇ MAKBUZU

VIII.    Adres Tespit Tutanağı için Gerekli Evraklar
a.    Tapu
b.    Kira sözleşmesi (kiracılar için)

IX.    Numarataj Belgesi (İşyeri Açılışı) İçinGerekli Evraklar
a.    Yapı Kullanım İzin Belgesi (Ferdi İskan)
b.    Tapu

X.    Yapı Kullanım İzin Belgesiiçin Gerekli Evraklar
a.    Eski Mevzuata Göre (31.05.2013 öncesi)
1.    Genel İskan Belgesi
2.    Yapı Ruhsatı
3.    Tapu
4.    Kimlik Fotokopisi

b.    Yeni Mevzuata Göre (31.05.2013 sonrası)
1.    Evrak Takip Formu
2.    Yapı Ruhsatı
3.    Tapu
4.    Kimlik Fotokopisi


XI.    İmar çapı için gerekli evraklar
1.    Son 1 ay içerisinde alınmış ölçü krokisi fotokopisi
2.    Son 1 ay içerisinde alınmış tapu kayıt süreti fotokopisi
3.    Mülk sahibi ise nüfus cüzdanı fotokopisi değil ise vekaletname


Yardım Alma Koşulları Nelerdir?

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 Sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine Belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7'ye göre yardım yapabilmek için;

1. Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba veya çocukları, karısı, kız ve erkek kardeşi olmaları,

2. Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,

3. Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.

Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılmaz.

Eş ve Çocuklar İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi,

2. Askerin eşinin nüfus cüzdanı,

3. Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı,

4. Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi,

5. Tam kapaklı karton dosya ve

6. Evlenme cüzdanı (kendisi)

Not: Er ve eşi adlarına herhangi bir gelir yoksa, erin eşi herhangi özel veya sosyal kuruluşta çalışmıyor ise müracaat edebilir. Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.

Anne, Baba ve Kardeşler İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Askerin babası sağ ise kendi adına muhtardan ikametgah il muhaberi,

2. Askerin babası ölü ise annesi adına muhtardan ikametgah il muhaberi,

3. Askerin annesinin ve babasının nüfus cüzdanları,

4. Askerin kız kardeşleri 18 yaşında veya büyük ise bizzat kendisi nüfus cüzdanı ile, 18 yaşından küçük kız veya erkek kardeşlerin sadece nüfus cüzdanları gelecektir. Erkek kardeşleri 18 yaşından büyük ise ve öğrenci değilse yardımdan faydalanamaz.

5. Tam kapaklı karton dosya,

6. Kirada oturuyor ise kira kontratları fotokopileri,

7. Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi ve

8. Müracaat ederken askerin annesi ve babası ile 18 yaşından büyük kardeşlerinin bizzat gelmesi gerekmektedir.

Not: Anne, baba ve kardeşlerin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.

Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Belgeler Sağlanmalıdır?

1. Yardım alacak kişilerin son 6 ay içinde bulunduğu belediyede oturması,

2. Bulunduğu ildeki bütün belediyelerden asker maaşı almadıklarına dair Asker Ailesi Şefliği'nin verdiği belgenin onaylanması

3. Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi servisinin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesine ve Muhtara onaylatılması gerekmektedir.

Bu belgeler tamamlandıktan sonra asker aileleri Belediyeye müracaat ettiklerinde;


Asker maaşı alacak kişilerin mal varlığı araştırılacaktır.Belediyeler tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü, Özel İdare, Mal Müdürlüğü, Belediye Emlak Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak tüm yurtta mal varlığının olup olmadığı ve eğer varsa ne kadar gelir getirdiği araştırılarak uygun görülen ailelere asker yardımı yapılacaktır


Cenaze ve Defin İşlemlerinin Kapsamı Nedir?

3030 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 21. Maddesine göre mezarlık alanlarını tespit, tesis ve tahsis etme görevi ,Büyükşehir belediyelerine aittir.

Büyükşehir belediyeleri bu amaçla;

1. İhtiyaç duyulması ve gerekli görülmesi halinde doğrudan doğruya veya ilçe belediyelerinin teklifi üzerine, gereğini takdir ederek yeni mezarlık alanları tespit ve tesis edebilirler,

2. Mezarlıklarda düzen ve bakımı sağlar ve ölü gömülecek yerleri tespit ederler,

3. Ölülerin yıkanmasına, kefelenmelerine ve gömülmelerine ilişkin hizmetleri yürütürler,

4. İlçe belediyelerince ölü gömülecek mezarlıkları önceden tespitle tahsis eder ve ilgililere bildirirler,

5. Ölülerin muayenesi, defin ruhsatı ve nakli ile ilgili tüm iş ve işlemler ilçe belediyelerince yürütülür.

Cenaze ve Defin Hizmetleri Nelerdir? ve Hangi İşlemler Uygulanır?

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan alınır,

Vefat gece saatlerinde olmuş ise Mezarlıklar Müdürlüğü'nün "Alo 188" no'lu telefonunu arayıp bilgi verilir. Araç gelerek cenaze teslim alınır,

İşlemler için sabah, "ölüm raporu" ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, "Gömü İzin belgesine" dönüştürülür,

Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir,

Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, "aile kabristanı olduğuna dair belge"yi de getirmeleri gerekir,

Defin işlemleri sırasında yıkama, araç, morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir, (Ücret bilgileri belediyeden belediyeye farklılık gösterebilir.)

Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan "fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır,

Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa ilçe Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yol nakil belgesi alınıp, ilaçlanıp mühürletildikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil yapılır.


LİSELER
OKUL ADI TLF FAX NO. ADI SOYADI GÖREVİ
Konyaaltı Lisesi 2280515 Mustafa OZDEM Müdür
2284620 Zeki ACAR Müdür B.Yrd.
Akdeniz Lisesi 2288880 Adil ONARAN Müdür
2289757 Asuman KARAKAŞ Müdür B.Yrd.
Dr.ilhami Tankut Anadolu Lisesi 2591616 Mehmet KARAKAŞ Müdür
2592111 Şükrü ÖVEN Müdür Yrd.
Fettah Tamince Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 2592517 Erkan CANAN Müdür
2593417 Abdurrahman AKDENİZ Müdür Yrd.
İLKÖĞRETİM
OKUL ADI TLF FAX NO. ADI SOYADI GÖREVİ
Halit Uluç İmam Hatip Ortaokulu 2290094 İbrahim CANBAZOĞLU Müdür
2291403 Ahmet TUTA Müdür Yrd.
Çakırlar İÖO. 4394059 Arif KAN Müdür
4394031 Mustafa GÜR Müdür Yrd.
Dr.Günseli-Dr.Bülent Akınsal İÖO. 2281314 Hüseyin ALTINTAŞ Müdür
2280118 Fatma Hanım ÖZKAN Müdür Yrd.
Hasan Fatma Çavlı İÖO. 4192001 Mücahit ÇALIŞOĞLU Müdür
4192001 Ergün ERCUL Müdür Yrd.
Konyaaltı İmam Hatip Ortaokulu 2500141 Ömer AKMAN Müdür
2500180 Feyzullah KAHYA Müdür Yrd.
Gökçam İÖO. 4192388 Münevver ESEN Müd.Yet.Öğrt.
    Müdür Yrd.
Abdurrahman Neriman Bileydi- İÖO 2285766 Ahmet ARIKAN Müdür
2285765 Uğur AYDIN Müdür Yrd.
Leyla Kahraman Sevim Ertenü İÖO. 2279097 Süleyman GÜRKAN Müdür
2279098 Ramazan GULTEKIN Müdür Baş Yrd.
Konyaaltı İÖO. 2262253 Hüseyin ARICAN Müdür
2262254 Musa ÖZKURT Müdür Baş Yrd.
Bedriye Bileydi İÖO. 2592910 Şaban KUŞU Müdür
2593587 Ayşen YILMAZ Müdür Yrd.
Dr.Cahit Ünver İÖO. 2282738 Nail TEKEL Müdür
2282737 Erol YILDIZ Müdür Yrd.
Gazi Mustafa Kemal İÖO. 2286477 Ercan ÖZDEMİR Müdür
2289188 Sufhi DİNÇBİLEK Müdür Yrd.
Z.Marsel-Z Denizhan Öner İÖO. 2290138 Mehmet BALCI Müdür
2297959 Adem KARA Müdür Yrd.
Saime Salih Gonca İ.Ö.O 2590200 Şenol KAHVECİ Müdür
2594380 Ela Birsen YILDIZ Müdür Yrd.V
Doyran-Ayten Şevket Gülveren İÖO. 4192850 Mehmet KOCA Müdür
4192850 Derya BAKIR Müdür Yrd.V
Aşağıkaraman İÖO. 2500141 Ahmet ÖĞKE Müdür
2500180 Muhterem ISTIL Müdür Yrd.
ÖZEL OKULLAR
OKUL ADI TLF FAX NO. ADI SOYADI GÖREVİ
Özel Toros Akdeniz İÖO. 4440835 M.Menderes KESKİN Kurucu
2290599 Hüdai BAŞIN Müdür
Özel Müzeyyen Çelebioğlu İÖO. 2292344 Müzeyyen ÇELEBİOĞLU Kurucu
2291519 Mete ÇELEBİOĞLU Müdür
Özel Deniz İ.ÖO 2290883 Mehmet GÜNAY Müdür
 
KURUM ADI TLF FAX NO. ADI SOYADI GÖREVİ
Mehmet Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezi(TUREM) 2290645 İsmail BALTA Müdür
2291431 Selami Balçar ALKAN Müdür Yrd.
Halk Eğitim Merkezi(HEM) 2596120 Adnan ÖZDEMİR Müdür
2596121 Ahmet KARTÖZ Müdür Yrd.
Antalya Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM) 2296454 Mükerrem OĞUZ Müdür
2296454 Saniye MECEK Müdür Yrd.
Rehberlik Araştrıma Merkezi 2596158 Mehmet TUNÇ Müdür
  Erhan KÜÇÜKKAYA Müdür Yrd.
 
OKUL ADI TLF FAX NO. ADI SOYADI GÖREVİ
Şehit Teğmen Ayfer Gök Anaokulu 2286731 Goncagül KARAKÖSE Müdür
2286732 Oya OLCAY Müdür Yrd.
Alper DURU Anaokulu 2270795 Aynur TÜFEKÇİ Müdür
2270795 Bekir ÖZBEK Müdür Yrd.

S.NO CAMİ ADI ADRESİ
1 MOLLA YUSUF MAHALLESİ MOLLA YUSUF CAMİİ MOLLA YUSUF MAH 1419 SOK
2 YARBAŞÇANDIR KY PINARBAŞI MH AYVALIK CAMİİ. YARBAŞÇANDIR KÖYÜ PINARBAŞI MAH
3 ÜÇOLUK KÖYÜ CAMİİ ÜÇOLUK KÖYÜ HAVUTÖNÜ MAH. NO:48
4 HACI SEKİLİLER KY CAMİİ HACISEKILILER KÖYÜ
5 GEYİKBAYIRI KY SİNANDEĞİRMENİ CAMİİ DOYRAN GEYIKBAYIRI KÖYÜ
6 H.SIRRI KIRIMLIOĞLU CAMİİ ALTINKUM MAH 460 SOK.
7 GEYİKBAYIRI KÖYÜ CAMİİ GEYIKBAYIRI KÖYÜ CAMII
8 AŞAĞI KARAMAN KY. MERKEZ CAMİİ AŞAĞI KARAMAN KÖYÜ
9 GÖKDERE MH CAMİİ GÖKDERE MAH
10 MERVE CAMİİ ÖĞRETMENEVLERI MAH. 19. CAD. URARTU SITESI
11 AŞAĞI KARAMAN KY MEHMET KILIÇ CAMİİ AŞAĞI KARAMAN KÖYÜ
12 KUBA CAMİİ PINARBAŞI MAH 7. CAD 725 SOKAK
13 DOYRAN MRKZ CAMİİ DAĞ MH. MERKEZ CAD. DOYRAN
14 HACI HAMİT YAZAROĞLU CAMİİ MUSTAFA KEMAL BULVARI GÜRSU MH.373 SK.
15 HURMA YUKARI CAMİİ HURMA YUKARI CAMİİ
16 HURMA CAMİİ HURMA MAH. 254 SOK.
17 HACI SEKİLİLER KY YENİ CAMİİ HACISEKILILER KÖYÜ KUM MAH
18 YENİ MH KÖRLER CAMİİ YENI MAH
19 AYDINLIK MH ÇAĞRIBEY CAMİİ ÇAKIRLAR AYDINLIK MAH CAMI SOKAK
20 BAHTILI KY SEKÇİ CAMİİ BAHTILI KÖYÜ ATATÜRK CAD.
21 HACI KEMAL ISTIL CAMİİ HURMA MAH 255 SOKAK
22 HACI MEHMET AKTAŞ CAMİİ UNCALI SITELER MAH 1355 SOKAK
23 ÇAYIRLI HACI MUSTAFA KARABULUT CAMİİ UNCALI MAH. 32. CAD. NO 17
24 DENİZKENARI CAMİİ ARAPSUYU MAH 607 SOKAK.
25 GÖKÇAM MH CAMİİ GÖKÇAM MAH DOYRAN
26 HACI MALİKE BİLEYDİ CAMİİ LIMAN MAH BOĞAÇAYI CAD. 28/1
27 UNCALI YENİ CAMİİ UNCALI SITELER MAH 1346 SOKAK
28 HASAN KARTAL CAMİİ HÜRRIYET CAD 1304 SOKAK
29 ÇAĞLARCA KY. CAMİİ ÇAĞLARCA KÖYÜ
30 HACI MUSA-HAVVA KAYMAZ KIZI AYŞE KAYMAZ CAMİİ ÖĞRETMENEVLERİ MAH 937 SK NO:12
31 SAKLIKENT CAMİİ SAKLIKENT
32 ÇAKIRLAR ZÜMRÜT CAMİİ SİTELER MAH 13546 SOK NO:4A/3
33 HİSARÇANDIR KY. GEDELLER CAMİİ HISARÇANDIR KÖYÜ GEDELLER MAH
34 SEZERLER CAMİİ GÜRSU MAH.10.CAD.336 SK. 17B/2
35 LÜTFULLAH CAMİİ ULUÇ MAH 23. CAD
36 ÇAKIRLAR MAH YUKARI CAMİİ ÇAKIRLAR MAH NAMIK KEMAL CAD. NO:111
37 GEYİK BAYIRI KÜÇÜKAKÇA CAMİİ GEYIKBAYIRI KÖYÜ KÜÇÜKAKÇA
38 KARATEPE MH. C. DOYRAN KARATEPE MAH
39 HİSARÇANDIR KY. AKÇAİSA CAMİİ HISARÇANDIR KÖYÜ MERKEZ
40 ÇİTDİBİ KY. CAMİİ. ÇITDIBI KÖYÜ MERKEZ NO:30/1
41 ÇAKIRLAR MH MRKZ CAMİİ ÇAKIRLAR MAH. CUMHURIYET CAD.
42 ARAPSUYU MERKEZ CAMİİ ARAPSUYU MAH 7. CAD NO:23
43 AKDAMLAR KY.CAMİİ AKDAMLAR KÖYÜ MERKEZ
44 YARBAŞÇANDIR KY CAMİİ YARBAŞÇANDIR KÖYÜ MERKEZ
45 BAHTILI KY.CAMİİ BAHTILI KÖYÜ ATATÜRK CAD.
46 ARAPSUYU ESKİ CAMİİ ARAPSUYU MAH 6. CAD 662 SOKAK
47 ÜNİVERSİTE CAMİİ AKDENIZ ÜNIVERSITESI KAMPÜSÜ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ADRESİ
Konyaaltı Toplum Sağlığı Merkezi Liman Mh. Boğaçayı Cd. 15. Sk. No:5 Konyaaltı
16 Nolu 125.Yıl Aile Sağlığı Merkezi Liman Mh. Boğaçayı Cd. No:54 Konyaaltı
Arapsuyu Aile Sağlığı Merkezi Toros Mh. 14. Cd. No:47/4 (Dükkan) Konyaaltı
Çakırlar Aile Sağlığı Merkezi Zümrüt Mh. Mevlana Cd. No:17 Çakırlar Konyaaltı
Doyran Aile Sağlığı Merkezi Gökçam Mh. Haşim İŞCAN Cd. No:77 Doyran Konyaaltı
Gürsu Aile Sağlığı Merkezi Gürsu Mh. 400. Sk. Hacıhamit YAZAROĞLU Camii altında
Siteler Aile Sağlığı Merkezi Mollayusuf Mh. 1446 Sk. No.1/B (1 ve 2 Numaralı Dükkan) Konyaaltı
Uncalı Aile Sağlığı Merkezi Uncalı Mh. 35.Cd. Günsaray St. A Bl. No:2 Konyaaltı
Altınkum Aile Sağlığı Merkezi Altınkum Mh.460 Sk. No:37/1-2 Konyaaltı
Bahtılı Aile Sağlığı Merkezi Bahtılı Köyünde Köy Muhtarlığı ‘na ait binada
Toros Aile Sağlığı Merkezi Öğretmenevleri Mh. Atatürk Blv. No:158 K:1 Konyaaltı
Akdeniz Aile Sağlığı Merkezi Siteler Mh. 1313 Sk. Tuncaylar St. No:1 Konyaaltı
Hurma Aile Sağlığı Merkezi Liman Mah.33 Sk.no:28.Konyaaltı
Akkuyu Aile Sağlığı Merkezi Öğretmenevleri Mah. 906.Sk.B Blok no:2
HASTANE VE TIP MERKEZLERİ ADRESİ
Olimpos Hastanesi Öğretmenevleri Mah. 460 Sok. No : 48 Konyaaltı
Akdeniz Şifa Konyaaltı Tıp Merkezi Kuşkavağı Mah. Atatürk Bulvarı No:81 Konyaaltı
Özel Uncalı Meydan Hastanesi Mollayusuf Mahallesi 1425 Sk. No:9 Konyaaltı
Konyaaltı Tıp Merkezi Arapsuyu Mh.Atatürk Blv No:2 Konyaaltı
Talya Tıp Merkezi Öğretmenevleri Mh. Atatürk Bul. No:74A Konyaaltı

Mahalle Muhtar Adı Soyad Telefon
Akdamlar Osman YILMAZ 0533 354 66 28
Akkuyu Halil TAN 0533 601 08 80
Altınkum Eyüp KARAKAYA 0533 740 37 32
Arapsuyu Fevzi ABAY 0532 245 33 17
Aşağıkaraman Mesut PÖZ 0532 777 23 02
Aydınlık Ali GONC 0533 765 42 82
Bahtılı Hüseyin Vedat MUTL 0533 724 11 20
Çağlarca Mustafa KAYRAK 0533 216 71 36
Çakırlar Özkan YAVUZ 0532 768 49 44
Çamlıbel Sedat KAYA 0539 577 59 71
Çitdibi Şadi GÖKAY 0536 837 65 38
Dağ Mustafa KÜTÜK 0535 586 07 79
Demircilik Murat GÜLTAZE 0532 775 10 33
Doyran Muharrem AKMA 0532 585 99 08
Geyikbayırı Salih TEKE 0532 331 99 28
Gökçam Adem YILDIRIM 0535 548 51 99
Gökdere Zeki CINGI 0535 224 11 80
Gürsu Esma YILDI 0535 967 34 91
Hacısekililer Cemil KÖSE 0532 653 81 29
Hisarçandır Sait KARATEK 0532 559 39 78
Hurma Faruk KILDIRAN 0533 353 45 55
Karatepe Hüseyin Yılmaz GEZER 0536 973 89 53
Kır Salih ÖĞKE 0536 253 21 34
Kuruçay Özden AVC 0533 724 99 32
Kuşkavağı Ramazan KAŞAN 0536 747 40 47
Liman Mahir BÖLÜK 0532 215 24 68
Mollayusuf Mustafa GÜLMEZ 0532 411 00 59
Öğretmenevleri Celal KOÇ 0535 447 30 77
Pınarbaşı Şeref DİKMEN 0534 668 90 44
Sarısu Ali BUDAK 0533 307 65 99
Siteler Kemal YEŞİLYURT 0505 333 08 33
Suiçecek Mustafa BALKIŞ 0533 769 93 35
Toros Sami EKE 0532 662 78 25
Uluç Mehmet TUTA 0532 202 87 13
Uncalı Celil İBİK 0532 464 56 94
Üçoluk Turan DİKMEN 0535 250 00 12
Yarbaşçandır Süleyman UTKU 0533 540 22 49
Yeni Adnan SEZER 0532 775 10 32
Zümrüt Hüseyin BAYAN 0532 214 71 08